Конкурс (ДВ бр.20/09.03.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност: Имунология с единствен кандидат

Конкурс (ДВ бр.20/09.03.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност: Имунология с единствен кандидат

  • гл. ас. д-р Николина Михайлова Михайлова

Автореферат на дисертация

Резюмета на научни публикации – български и английски

Рецензии и становища:

Рецензия от проф. Нина Ивановска, дн – български, English; Председател

Рецензия от проф. д-р Радостина Александрова – български, English;

Становище от доц. д-р Петя Димитрова – български, English;

Становище от проф. д-р Доброслав Кюркчиев – български, English;

Становище от доц. д-р Таня Димова – български, English;

Становище от проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, дн – български, English;

Становище от доц. д-р Иванка Цачева – български, English;

Заседанието на Научното жури ще се състои на 26 юли 2021 г. от 11:00 часа в залата на Института.