Конкурс (ДВ бр. 29/09.04.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Микробиология с единствен кандидат научна специалност Микробиология с единствен кандидат

Конкурс (ДВ бр. 29/09.04.2021 г.) за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки; научна специалност Микробиология с единствен кандидат

• гл. ас. д-р Надя Стойчева Радченкова

Автореферат на дисертация
Резюмета на научни публикации български и English;

Рецензии и становища:

Рецензия от доц. д-р Златка Алексиева – български, English;
Рецензия от проф. Калоян Петров, дн – български, English;
Председател:
Становище от проф. Атанас Павлов, дн – български, English;
Становище от доц. д-р Стоянка Стоицова – български, English;
Становище от проф. д-р Велизар Гочев – български, English;
Становище от проф. Искра Иванова, дн – български, English;
Становище от доц. д-р Мая Гунчева – български, English;
Заседанието на Научното жури ще се състои на 2 септември 2021 г. от 11:00 часа в Института.