СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ на 05.07.2021 г.

На 05.07.2021 г. (понеделник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Николета Иванова Ботева на тема: „Разнообразие и биотехнологичен потенциал на термофилни микроорганизми от български горещи извори ”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Николета Ботева

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Светла Трифонова Данова, дн       

Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дн

Външни членове:

Проф. Искра Витанова Иванова, дн – БФ, СУ „Кл. Охридски“

Проф. Калоян Кирилов Петров, дн – ИИХ, БАН

Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – ПУ „Паисий Хилендарски“

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. Светла Трифонова Данова, дн – български, English; – Председател

Проф. Искра Витанова Иванова, дн – български, English;  

СТАНОВИЩА:

 Проф. Маргарита Стоянова Камбурова, дн – български, English;  

 Проф. Калоян Кирилов Петров, дн – български, English;  

 Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – български, English;