СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ на 10.05.2022 г.

На 10.05.2022 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Лиляна Василева Начева на тема: Биодеградация на ароматни и алифатни ксенобиотици от свободни и имобилизирани бактериални клетки” с научен ръководител доц. Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова .

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Лиляна Начева

Научно жури:

Вътрешни членове:

Проф. Пенка Младенова Петрова, дн

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

Външни членове:

Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дн ИЕМПАМ, БАН

Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова – ИЕМПАМ, БАН

Доц. д-р Нина Димитрова Цветкова – НЦЗПБ

 

РЕЦЕНЗИИ:

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева – български, English; Председател

Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дн – български, English;СТАНОВИЩА:

Проф. Пенка Младенова Петрова, дн – български, English;

Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова – български, English;

Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб – български, English;