СЪОБЩЕНИЕ 15.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.05.2015 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на научната степен „доктор на науките” на Светла Трифонова Данова  на тема:

„БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПРОБИОТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА МЛЕЧНО КИСЕЛИ БАКТЕРИИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕКОЛОГИЧНИ НИШИ”

  Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на Научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул.  „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.

 

АВТОРЕФЕРАТ

 

НАУЧНО ЖУРИ:

 Вътрешни членове:

 Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

 Доц. д-р Златка Милчева Алексиева

 Външни членове:   

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф. д-р Райчо Йонков Димков

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов

Проф. Вяра Николаева Иванова

 

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. д-р Райчо Йонков Димков

Проф. дсн Стефан Ангелов Денев

Проф. Вяра Николаева Иванова

СТАНОВИЩА:

Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов

Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн

Доц. д-р Златка Милчева Алексиева