СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 01.07.2019 г.

На 16.07.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Иво Тодоров Ганчев на тема: „Ко-агрегация между щамове Bacillus subtilis и Escherichia coli K-12 и образуване на смесени биофилми”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Иво Ганчев

Научно жури:

Вътрешни членове:

доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова

доц. д-р Пенка Младенова Петрова

 

Външни членове:

проф. д-р Жечко Панайотов Димитров, ЕЛБИ-Булгарикум ЕАД

доц. д-р Иван Николаев Иванов – НЦЗПБ

проф. дбн Елена Богданова Николова – (ИЕМПАМ) пенсионер

 

РЕЦЕНЗИИ:

 проф. д-р Жечко Панайотов Димитров

 проф. дбн Елена Богданова Николова

СТАНОВИЩА:

 доц. д-р Пенка Младенова Петрова – Председател на НЖ

 доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова

доц. д-р Иван Николаев Иванов