СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 09.10.2019 г.

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ива Иванова Иванова на тема: Насочване на моделен антиген от грипен вирус към антиген-представящи клетки чрез генетично-конструирани химерни молекули.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Ива Иванова

Научно жури:

Вътрешни членове:

проф. дбн Нина Димитрова Ивановска

доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

Външни членове:

проф. д-р Радостина Ивайлова Александрова, ИЕМПАМ – БАН

доц. д-р Иванка Георгиева Цачева, БФ, СУ

проф. дмн Мария Християнова Николова, НЦЗПБ

 

РЕЦЕНЗИИ:

 проф. дбн Нина Димитрова Ивановска

 проф. д-р Радостина Ивайлова Александрова

СТАНОВИЩА:

 доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов – Председател на НЖ

 доц. д-р Иванка Георгиева Цачева

 проф. дмн Мария Християнова Николова