СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 14.06.2019 г.

На 02.07.2019 г. (вторник) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Аделина Маринова Стоянова на тема: Високоефективна комбинация от анти-ентеровирусни инхибитори при експериментални инфекции с коксаки В вируси.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Аделина Стоянова

Научно жури:

Вътрешни членове:

чл.-кор., двмн Христо Миладинов Найденски

доц. д-р Любка Йорданова Думанова-Язаджиева

Външни членове:

проф. дмн Златко Николов Кълвачев – НМБАЛ „Надежда“

проф. д-р Лилия Василева Василева – пенсионер

акад. дбн Ангел Симеонов Гълъбов – пенсионер

РЕЦЕНЗИИ:

доц. д-р Любка Йорданова Думанова-Язаджиева – Председател на НЖ

проф. д-р Лилия Василева Василева

СТАНОВИЩА:

чл.-кор., двмн Христо Миладинов Найденски 

проф. дмн Златко Николов Кълвачев

 акад. дбн Ангел Симеонов Гълъбов