СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 14.06.2019 г.

На 02.07.2019 г. (вторник) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Людмила Людмилова Димитрова на тема: “Биологична активност на екстракти и съединения изолирани от Geum urbanum L.”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Людмила Димитрова

Научно жури:

Вътрешни членове:

доц. д-р Веселин Кънчев Късовски

чл.-кор., двмн Христо Миладинов Найденски

Външни членове:

доц. д-р Антоанета Борисова Трендафилова – ИОХЦФ, БАН

проф. д-р Спиро Михайлов Константинов – Фармацевтичен факултет, СУ

проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова – пенсионер

 

РЕЦЕНЗИИ:

 доц. д-р Веселин Кънчев Късовски

 доц. д-р Антоанета Борисова Трендафилова

СТАНОВИЩА:

чл.-кор., двмн Христо Миладинов Найденски – Председател на НЖ

 проф. д-р Спиро Михайлов Константинов

 проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова