СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 22.05.2019 г.

На 07.06.2019 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Катя Цветанова Стоянова (Литова) на тема: „Биодеградация на ароматни и полиароматни замърсители на околната среда от плесени, изолирани от Антарктически почви”.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Катя Стоянова

Научно жури:
Вътрешни членове:
доц. д-р Пенка Младенова Петрова
доц. д-р Златка Милчева Алексиева
Външни членове:
проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова – пенсионер
проф. д-р Нели Владова Георгиева, ХТМУ
проф., дмн Тодор Веселов Кантарджиев – НЦЗПБ

РЕЦЕНЗИИ:
доц. д-р Пенка Младенова Петрова – Председател на НЖ
проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова

СТАНОВИЩА:
доц. д-р Златка Милчева Алексиева
проф. д-р Нели Владова Георгиева
проф., дмн Тодор Веселов Кантарджиев