СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 27.05.2019 г.

На 11.06.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ирина Маринова Готова на тема: “Проучване на имунорегулаторни свойства на млечнокисели бактерии и подбор на щамове за продукти със здравни ползи”
Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.

Автореферат – Ирина Готова

Научно жури:
Вътрешни членове:
чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски
доц. д-р Пенка Младенова Петрова
Външни членове:
проф. д-р Нели Владова Георгиева, ХТМУ – София
доц. д-р Иван Николаев Иванов – НЦЗПБ
проф. д-р Георги Запрянов Славчев – пенсионер

РЕЦЕНЗИИ
доц. д-р Пенка Младенова Петрова – Председател на НЖ
проф. д-р Георги Запрянов Славчев

СТАНОВИЩА
чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски
проф. д-р Нели Владова Георгиева
доц. д-р Иван Николаев Иванов