СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 30.01.2020 г.

На 14.02.2020 г. (петък) от 14.30 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Илиян Константинов Манойлов на тема: Специфична терапия на автоимунен диабет при миши и хуманизирани модели.

Материалите по защитата се намират на разположение в кабинет № 218 на Института.

Автореферат на Илиян Манойлов

Научно жури:

Вътрешни членове:

доц. д-р Анастас Димитров Пашов

доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

Външни членове:

проф. дмн Доброслав Станимиров Кюркчиев– МУ, София

доц. д-р Александър Димитров Шинков – МУ, София

проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова– МУ, София

 

РЕЦЕНЗИИ:

доц. д-р Анастас Димитров Пашов – Председател на НЖ

проф. дмн Доброслав Станимиров Кюркчиев

СТАНОВИЩА:

доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

доц. д-р Александър Димитров Шинков

проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова