ОП – 3 / 2017

ОП – 3 / 2017 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на химикали, среди, ензими и китове, антитела, имунологични китове, специфични реактиви и консумативи ” в тринадесет обособени позиции, както следва:

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ХИМИКАЛИ”

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ”

III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ”

IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ДОБАВКИ КЪМ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ”

V. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ЕНЗИМИ”

VI. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”

VII. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „РЕАКТИВИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТЕСТОВЕ”

VIII. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”

IX. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ И МАРКЕРИ”

X. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ /ЧИПОВЕ/”

XI. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „РЕАКТИВИ ЗА НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ /ФАГОВА БИБЛИОТЕКА/”

XII. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „КОНСУМАТИВИ”

XIII. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЦЕЛИ”

Дата на създаване: 24.10.2017

1. Обява

2. Документация

1a. Обява_ОП_3-1.doc

2a. Документация_ОП_3.doc

3. Разяснение №1

4. Обява за удължаване срока за получаване на оферти

5. Протокол от 20.11.2017 г.

6. Договор № 48 от 01.12.2017 г.

7. Договор № 49 от 01.12.2017 г.

8. Договор № 51 от 04.12.2017 г.

9. Договор № 52 от 08.12.2017 г.

9а.Допълнително споразумение към договор № 52 от 08.12.2017 г

10. Приложение № 4 техн. оферта

11. Приложение № 5 ценова оферта

12. Приложение № 5 ценова оферта -2

 

ПОКАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, ал. 1, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:„Доставка на химикали, среди, ензими и китове, антитела, имунологични китове, специфични реактиви и консумативи ” за обособени позиции, за които няма подадени оферти.

 

VI. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”

VII. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „РЕАКТИВИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ТЕСТОВЕ”

VIII. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”

IX. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ И МАРКЕРИ”

XI. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ „РЕАКТИВИ ЗА НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ /ФАГОВА БИБЛИОТЕКА/”

1. Протокол № 869 от 18.12.2017

2. Договор № 53 от 15.12.2017

3. Договор № 54 от 15.12.2017

4. Договор № 55 от 15.12.2017

5. Договор №57 от 21.12.2017