ОП -1/2020 г.

ОП-01/2020 г.  ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ – БАН“

7. Разяснения  – качен на 23.03.2020 г.
10. Протокол № 1 от работата на комисията – дата на публикуване 23.06.2020 г.
11. Протокол №2 – апаратура ЦК, 2020 г. – дата на публикуване 21.09.2020
13. Протокол №3 -апаратура ЦК, 2020 г. – дата на публикуване 23.11.2020
14. Доклад на комисия – дата на публикуване 23.11.2020 г.
15. Решение за избор на изпълнител – дата на публикуване 23.11.2020 г.
16. Обявление за възложена поръчка – дата на публикуване 22.01.2021 г.
17. Договори:
 1. ФОТ ОП 1 ЦК-Договор №178 18.12.2020 , поз 21 Комплект едноканални вариабълни пипети_Optimized
 2. АА Медикъл ОП 1 ЦК-Договор № 179 22.12.2020 ,поз 22 система за течна хроматография_Optimized
 3. АА Медикъл ОП 1 ЦК-Договор № 180 22.12.2020 ,поз 13 доставка на PCR_Optimized
 4. АА Медикъл ОП 1 ЦК-Договор № 181 22.12.2020 ,поз 10 доставка на фотодокументационна система_Optimized
 5. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 184.13.1.2021 ,поз 1 центрофуга_Optimized
 6. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 185.13.1.2021 ,поз 7 спектрофотометър за плаки_Optimized
 7. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 186.13.1.2021 ,поз 8 CO2 инкубатор_Optimized
 8. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 187.13.1.2021 ,поз 11 дълбокозамразяващ фризер_Optimized
 9. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 188.13.1.2021 ,поз 12 система за течен азот_Optimized
 10. Елта ОП 1 ЦК-Договор № 189.13.1.2021 ,поз 14 микроарей скенер_Optimized
 11. Антисел ОП 1 ЦК-Договор № 190 19.1.2020 ,поз 18 авноматизиран брояч на клетки-готов_Optimized
 12. Лабтех ОП 1 ЦК-Договор № 191 25.1.2020 ,поз 2 3D шейкър_Optimized
 13. Лабтех ОП 1 ЦК-Договор № 192 25.1.2020 ,поз 6 система за йонизирана вода_Optimized
 14. Биосистеми ОП 1 ЦК-Договор № 193 25.1.2020, поз19спектрофотометър_Optimized
 15. Биосистеми ОП 1 ЦК-Договор № 194 25.1.2020 ,поз 20 многорежимен четец_Optimized
 16. Лабимекс ОП 1 ЦК Договор № 195 26.1.2021 ,поз 3 аналитична везна
 17. Лабимекс ОП 1 ЦК Договор № 196 26.1.2021 ,поз 4 лабораторна везна Optimized
 18. Лабимекс ОП 1 ЦК-Договор № 197 26.1.2021 ,поз 5 хладилна центрофуга_Optimized
 19. Лабимекс ОП 1 ЦК-Договор № 198 26.1.2021 ,поз 17 Ламинарен бокс клас 2_Optimized
 20. CTL Europe ОП 1 ЦК-Договор №199 2.4.2021 , поз 9 -EliSpot четец_Optimized
 21. Биомедика ООД ОП 1 ЦК-Договор № 183 22.12.2020 ,поз 16 система за хистологични изследвания_Optimized
 22. Медицинска техника инженеринг ОП 1 ЦК-Договор № 182 22.12.2020, поз 15 микроскопска апаратура_Optimized
 
 
 До всички заинтересовани лица, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 24.04.2020 г. 
 
Удължава се срокът за подаване на офертите до 27.05.2020 г. 17:00 часа.
 
Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 23.11.2020 г. , 00:00 часа.
 
Условия за отваряне на офертите: 29.05.2020 г. , 11:00 часа.
 
 Дата на създаване: 16.03.2020 г. в 16.55 ч