ДЕПАРТАМЕНТ БИОТЕХНОЛОГИЯ

Ръководител: Доц. д-р Людмила Кабаиванова

Тeл.: +359 2 979 31 67

E-mail: lkabaivanova@yahoo.com

Допълнителна информация


 

 

ЛАБОРАТОРИИ:

МЕТАБОЛОМИКА

Ръководител: Проф. д-р Милен Георгиев

Тел.: +359 898 556 356

E-mail: milengeorgiev@gbg.bg

 

КЛЕТЪЧНИ БИОСИСТЕМИ

Ръководител: Доц. д-р Васил Георгиев

 

БИОРЕМЕДИАЦИЯ И БИОГОРИВА

Ръководител: Доц. д-р Людмила Кабаиванова

Тел.: +359 2 979 31 67

E-mail: lkabaivanova@yahoo.com

 

БИОКОНВЕРСИЯ И БИОСИНТЕЗ НА МЕТАБОЛИТИ

Ръководител: Доц. д-р инж.хим. Александър Крумов

Тел.: +359 2 979 31 45

E-mail: adkrumov@microbio.bas.bg

 

ПРОЕКТИ:

1. № ДФНИ Б-02/14 АБР: -„Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни in vitro култури“

Ръководител: доц. д-р Милен Иванов Георгиев

2. № 739582 АБР: PlantaSYST Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България

Ръководител: доц. д-р Милен Иванов Георгиев

3. № ДФНИ-Е02/13, АБР: E02-13, „Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан“

Ръководител: доц. д-р Иван Симеонов Симеонов

4. № ДНТС/Германия – 01/8 АБР: -„Рационална платформа за халогениране на стопанско значими фенилетаноидни гликозиди от растителни коренови култури“

Ръководител: доц. д-р Милен Иванов Георгиев

5. № 26/5АБР: КП-06-Н „Продукция на биометан от селскостопански отпадъци с последващо култивиране на микроводорасли в получения биошлам“

Ръководител: доц. д-р Людмила Кабаиванова

6. № Н 27/3 АБР: – ФНИ „Оптимизиране на състава и действието на растителни хидролизати за подобряване почвеното плодородие в условията на устойчиво земеделие“

Ръководител: доц. д-р Адриана Гущерова

7. № КП-06-ПН-37/38 АБР: – „Иновационни конструкции на фотобиореактори на база интегрална концепция за утилизация на СО2 и получаване на метаболити от водораслова биомаса с висока биологична и имуностимулираща активности“.

Ръководител: доц. д-р Александър Крумов

8. № 9ИФ-02-17 АБР: -„Иновационни биотехнологични интегрирани системи за устойчиво производство на фито-ингредиенти от защитени растителни видове, базирани на технология с временно разбъркване“

Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

9. № 0301-C01 АБР: BG16RFOP002-1.005 „Иновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи“

Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

10. № ДН11/11 АБР: -„Биоразнообразие от млечнокисели бактерии в български лечебни растения и използване на биологичния им потенциал“

Ръководител: доц. д-р Дора Бешкова

11. № ДН 11/2 АБР: -„Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“

Ръководител: доц. д-р Людмила Кабаиванова

12. № Н06/01 АБР: ФНИ „Нов, интегриран биотехнологичен подход за получаване, характеристика и приложение на фруктани (инулин и фруктоолизахариди) от топинамбур (Helianthus Tuberosus L.)“

Ръководител: доц. д-р Адриана Гущерова

13. № ДФНП-58/2016 АБР: БАН „Биотехнологична платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими метаболити от златен корен“

Ръководител: гл. ас. д-р Андрей Марчев

14. № ДМ 11/3 АБР: ДМ 11/3 „Иновативен биотехнологичен подход за откриване на нови противоракови молекули от златен корен“

Ръководител: гл. ас. д-р Андрей Марчев

15. № КП-06-М 26/5 АБР: ФНИ „Иновативна двустъпална система за получаване на водород и метан с използване на имобилизирано микробно анаеробно съобщество“

Ръководител: гл. ас. д-р Андрей Марчев

16. № ДФНП-60/27.04.2016 АБР: БАН „Метаболитно профилиране и антинеопластичен потенциал на антарктически дрожди“

Ръководител: гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева

17№ ДФНП-62/27.04.2016 АБР: БАН „Получаване на ферментирали млечни продукти с повишена биологична стойност“

Ръководител: гл. ас. д-р Цветанка Тенева-Ангелова