ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИМУНОТЕРАПИЯ

Ръководител: Доц. д-р Анастас Пашов

Тел.: +359 2 979 63 48

E-mail: a_pashov@microbio.bas.bg

Scopus      ORCID     LinkedIn     ResearchGate

СЪСТАВ:

Доц. д-р Петя Димитрова

Тел.: +359 2 979 31 31

E-mail: petya_dimitrova@web.de

Scopus      ORCID     LinkedIn     ResearchGate

Молекулярен биолог д-р Милена Лесева

Тел.: +359 2 979 31 31

E-mail: mlesseva@gmail.com

Scopus     LinkedIn     Fulbright

Калин Стоянов, студент

Тел.: +359 2 979 31 31

E-mail: stoyanovkalin95@gmail.com

Виктор Костов, студент

Тел.: +359 2 979 63 48

E-mail: kostov.victor@gmail.com

Консултанти:

Проф. Чавдар Василев

E-mail: vassilev@microbio.bas.bg

Scopus     ResearchGate

Гл. ас. д-р Иглика Джумерска-Алексиева

E-mail: djoumer@microbio.bas.bg

Scopus     ResearchGate

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Лабораторията по експериментална имунотерапия работи по проекти насочени в три направления. Общата им цел е извеждането на фундаменталните изследвания в областта на имунорегулацията до концепции и подходи, практически приложими в клиниката. Групата на проф. д-р Чавдар Василев е водеща в изследванията на имунорегулаторните свойства на венозните имуноглобулинови препарати. Екипът е признат с компетенциите си и откритията си в областта на индуцираната полиспецифичност на антителата и особено с впечатляващите резултати в експерименталната терапия на сепсис с модифицирани имуноглобулинови препарати. Изследванията на доц. д-р Анастас Пашов и неговата група са насочени по-конкретно към молекулярните механизми в имуногенността на биологичните лекарства, но също така и към структурната основа на антитяловата специфичност и полиспецифичност. Във връзка с общата стратегия на лабораторията активно да изследва новите парадигми на системната биология приложени в имунологията, този екип се посвети в последните години на разработката на ново направление в имунодиагностиката – системен анализ на антитялови репертоари. С тази експериментална програма се открива пътя към разнообразяването на омикс технологите в имунодиагностиката. Фокусът на изследванията в третото направление също е насочен към омикс подходи в терапията и диагностиката. Екипът на доц. Петя Димитрова разработва high-content cellomics платформа за скрининг на лекарствени средства. Усилията са насочени към прилагане на прецизен мулти-параметричен анализ при изследване на функционалните промени в имунните клетки след третиране с вещества от природен произход, нискомолекулни инхибитори на хистон деацетилазите и инхибитори на кинази, свързани с метаболитни сигнални пътища. Крайната цел е да бъдат идентифицирани нови терапевтични средства за лечение на автоимунни заболявания и заболявания,  в чиято патология се наблюдава хронично възпаление.

Лабораторията работи по проекти финансирани от Националният Фонд за научни изследвания и от международни източници:  Рамковите програми на ЕС; Финансиране от мрежата на институтите Пастьор; Билатерални програми с Франция и Швейцария; Мехaнизъм на европейското икономическо пространство с Норвегия.

ПРОЕКТИ:

2020-2023: ФНИ, КП-06-Н37/24: Интелигентна платформа за управление, анализ и интегриране на големи масиви от биомедицински данни. CoPI: доц. Анастас Пашов, PI: доц. В. Ганчева, ТУ-София.

2020-2023: ACIP, m6A_RAIAV: The lung epitranscriptome and chromatin accessibility landscape in rheumatoid arthritis complicated by the flu. PI: Милена Лесева. PI: Milena Leseva, CoPI: Dr. M. Hasan, Institute Pasteur-Paris, France, CoPI: S. Barbezange, Sciensano. Link: www.projectimmunolbg.com

2020-2021: ФНИ, КП-06-Н33/5: Сравнителна характеристика на екзомни спектри и антитяло репертоар при български пациенти с Алцхаймер, фронто-темпорална и неуточнена деменция. CoPI: доц. Анастас Пашов, PI:  д-р С. Карачанак, МУ-София.

2018-2021: ФНИ, КП-06–Н21/14: Профил на антифосфолипидната антитялова реактивност при жени с хабитуални аборти. CoPI: доц. Анастас Пашов, PI: д-р Шина Пашова, ИБИР-БАН.

2019-2021: ФНИ, КП-06-Русия-5. Полиспецифичност на имуноглобулин А и G. PI: доц. Петя Димитрова, CoPI: д-р Еkaterina Gorshkova, Lobachevski State University of Nizhni Novgorod, Russia. Link: www.projectimmunolbg.com

2017-2021 ФНИ, ДН11/05: Сиртуини (SIRTs) – нови мишени за фина селективна епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на грипна инфекция. PI: Доц. Петя Димитрова, СоPI: д-р Лора Симеонова, Департамент по вирусология, Институт по микробиология, БАН. Link: www.projectimmunolbg.com

2016-2021 ФНИ, ДН01/11: Протеомен анализ на репертоара от ИгМ антитела при пациенти с мозъчни тумори. PI: доц. Анастас Пашов, CoPI: д-р Деян Фердинандов, МУ-София

2015-2021: ФНИ, ДБ 02-29: Физиологичната роля и терапевтичен потенциал на антитела с индуцирана полиспецифичност. PI: проф. Чавдар Василев.

2015-2017: EEA Grants, Program BG09, D03-103. Rational design of antibody repertoire probes using peptide arrays. PI: Assoc. Prof. Anastas Pashov, in collaboration with Prof. Eivind Hovig from the Tumor Immunology Department of the Oslo University Hospital, Norway.

2012-2015: SNSF IZEBZO_142967: Design of modified immunoglobulin preparations with induced polyspecificity for passive immunotherapy of sepsis. PI: Prof. Tchavdar Vassilev.

2012-2017: Anti-Biopharmaceutical Immunization: Prediction and Analysis of Clinical Relevance to Minimize the Risk (ABIRISK). Consortium in the framework of IMI. Prof. Anastas Pashov participated as a collaborator to INSERM U872, Paris in WP3.

2012-2014: ACIP A07-2012. Therapeutic potential of modified pooled IgM and IgG preparations in experimental severe inflammatory response syndrome (SIRS) and sepsis. PI: Prof. Tchavdar Vassilev.

2010-2013: FP7-PEOPLE-2009-RG 248289, Marie Curie International Re-integration Grants (IRG). Translational study on the antigen presenting properties of human vs mouse B cell subpopulations. PI: Assoc. Prof. Anastas Pashov

2011-2013: ACIP/A05_11. The role of neutrophils and NK cells in the development of collagenase-induced osteoarthritis. PI: Assoc. Prof. Petya Dimitrova, Institute of Microbiology-Sofia, in collaboration with Prof. Angela Santoni, University La Sapienza-Rome and Dr. Crina Stavaru, Cantacuzino Institute-Bucharest

ПУБЛИКАЦИИ:

• Shivarov, V, Petrov, P, Pashov, A.D. Potential SARS-CoV-2 Preimmune IgM Epitopes. Frontiers in Immunology, 11, 932, 2020, ISSN:1664-3224, DOI:10.3389/fimmu.2020.00932, 1-5. SJR (Scopus):2.112, JCR-IF (Web of Science):5.085, Q1 (Scopus), .
• Planchais, C, Rayes, J, Pashova, S, Varthaman, A, Pashov, A, Bayry, J, Kaveri, S, Dimitrov, J. D, Lacroix-Desmazes, S. Stimulation with FITC-labeled antigens confers B cells with regulatory properties. Cellular Immunology, 355, 104151, 2020, ISSN:1090-2163, DOI:10.1016/j.cellimm.2020.104151, 1-8. JCR-IF (Web of Science):3.1 Q2 (Scopus)
• Dimitrova, PA, Alipieva, K, Grozdanova, T, Leseva, M, Gerginova, D, Simova, S, Marchev, AS, Bankova, V, Georgiev, MI, Popova, MP. Veronica austriaca L. Extract and Arbutin Expand Mature Double TNF-/IFN- Neutrophils in Murine Bone Marrow Pool. Molecules, 25, 15, MDPI, 2020, ISSN:1420-3049, DOI:doi:10.3390/molecules25153410, 3410. SJR (Scopus):0.698, JCR-IF (Web of Science):3.267 Q1 (Web of Science)
• Leseva, M, Binder, AM, Ponsonby, AL, Vuillermin, P, Saffery, R, Michels, KB, BIS Investigator Group. Differential gene expression and limited epigenetic dysregulation at the materno-fetal interface in preeclampsia. Human Molecular Genetics, Oxford University Press, 2019, ISSN:0964-6906, DOI:doi: 10.1093/hmg/ddz287, SJR (Scopus):2.89, JCR-IF (Web of Science):4.544 Q1 (Web of Science)
• Kohler, H, Pashov, A, Kieber-Emmons, T. The Promise of Anti-idiotype Revisited. Frontiers in Immunology, 10, 808, 2019, ISSN:1664-3224, DOI:10.3389/fimmu.2019.00808, SJR (Scopus):2.116, JCR-IF (Web of Science):5.085 Q1 (Scopus)
• Kohler, H, Pashov, A, Kieber-Emmons, T. Commentary: Immunology’s Coming of Age. Frontiers in Immunology, 10, 2175, 2019, ISSN:1664-3224, DOI:10.3389/fimmu.2019.02175, SJR (Scopus):2.116, JCR-IF (Web of Science):5.03 Q1 (Scopus)
• Pashov, A, Shivarov, V, Hadzhieva, M, Kostov, V, Ferdnandov, D, Heintz, K.-M, Pashova, S, Todorova, M, Vassilev, T, Kieber-Emmons, T, Meza-Zepeda, L.A, Hovig, E. Diagnostic Profiling of the Human Public IgM Repertoire With Scalable Mimotope Libraries. Frontiers in Immunology, 10, 2796, 2019, ISSN:1664-3224, DOI:10.3389/fimmu.2019.02796, SJR (Scopus):2.116, JCR-IF (Web of Science):5.085 Q1 (Scopus)
• Pashov, A, Kieber-Emmons, T. Mimetic Vaccines in Immuno-Oncology. Cancer Immunotherapy and Biological Cancer Treatments, IntechOpen, 2019, DOI:10.5772/intechopen.85593
• Amirova, K, Dimitrova, P, Marchev, A, Aneva, Y, Georgiev, M. Clinopodium vulgare L. (wild basil) extract and its active constituents modulate cyclooxygenase-2 expression in neutrophils. Food and Chemical Toxicology, 124, Elsevier, 2019, ISSN:0278-6915, DOI:10.1016/j.fct.2018.11.054, 1-9. JCR-IF (Web of Science):4.679 Q1 (Scopus)
• Dimitrova, P, Alipieva, K, Stojanov, K, Milanova, V, Georgiev, MI. Plant-derived verbascoside and isoverbascoside regulate Toll-like receptor 2 and 4-driven neutrophils priming and activation. Phytomedicine, 55, 1, Elsevier, 2019, ISSN:0944-7113, DOI:10.1016/j.phymed.2018.07.013, 105-118. JCR-IF (Web of Science):4.268 Q1 (Scopus)
• Vassilev, T.L., Kostov, V, von Gunten, V., Pashov, A.D.. Basics of Immunoglobulins as Effector Molecules and Drugs. Antibody Therapy Substitution – Immunomodulation – Monoclonal Immunotherapy, Springer Nature Switzerland AG, 2018, ISBN:978-3-319-68038-5, DOI:10.1007/978-3-319-68038-5_11, 13, 133-150
• Pashov, A, Shivarov, V, Hadzhieva, M, Kostov, V, Ferdinandov, D, Heinz, K.-M, Pashova, S, Todorova, M, Vassilev, T.L, Kieber-Emmons, T, Meza-Zepeda, L. A, Hovig, E. A rationally designed mimotope library for profiling of the human IgM repertoire. bioRxiv.org, 2018, DOI:doi.org/10.1101/308973
• Pashov, A, Hernandez-Puente, C.V., Ibrahim, S.M., Monzavi-Karbassi, B., Makhoul, I, Kieber-Emmons, T. Thinking Cancer. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother, 37, 3, Mary Ann Liebert, 2018, ISSN:2167-9436, DOI:10.1089/mab.2018.0014, 117-125. SJR (Scopus):0.583, JCR-IF (Web of Science):3.1 Q3 (Scopus)
• Leseva, M, Grand, R, Klett, H, Boerries, M, Busch, H, Binder, A, Michels, K. Differences in DNA Methylation and Functional Expression in Lactase Persistent and Non-persistent Individuals. Scientific Reports, 8, 1, Nature Publishing Group, 2018, ISSN:2045-2322, DOI:doi: 10.1038/s41598-018-23957-4, SJR (Scopus):1.414, JCR-IF (Web of Science):4.011 Q1 (Web of Science)
• Dimitrova, P, Alipieva, K, Grozdanova, T, Simova, S, Bankova, V, Georgiev, MI, Popova, MP. New iridoids from Verbascum nobile and their effect on lectin-induced T cell activation and proliferation. Food and Chemical Toxicology, 111, January, Elsevier, 2018, ISSN:0278-6915, DOI:10.1016/j.fct.2017.11.060, 605-615. SJR (Scopus):1.024, JCR-IF (Web of Science):3.775 Q1 (Scopus)
• Schneider, C, Wicki, S, Graeter, S, Timcheva, TM, Keller, CW, Quast, I, Leontyev, D, Djoumerska-Alexieva, IK, Käsermann, F, Jakob, SM, Dimitrova, PA, Branch, DR, Cummings, RD, Lünemann, JD, Kaufmann, T, Simon, H-U, von Gunten, S. IVIG regulates the survival of human but not mouse neutrophils. Scientific Reports, May, 7, Nature Publishing, 2017, ISSN:2045-2322, DOI:10.1038/s41598-017-01404-0, 1296. SJR (Scopus):1.625, JCR-IF (Web of Science):4.847 Q1 (Web of Science)
• Pashova, S, Schneider, Chr, von Gunten, S, Pashov, S. Antibody Repertoire Profiling with Mimotope Arrays. Human Vaccines and Immunotherapy, Taylor&Francis, 2017, DOI:10.1080/21645515.2017.1264786, SJR (Scopus):0.984, JCR-IF (Web of Science):2.146 Q2 (Web of Science)
• Murali, R, Saha, S, Pashov, A, Kieber-Emmons, T. Summarizing Solvation Effects on Antibody Structure and Function.. Journal of Nature and Science, 3, 7, 2017, ISSN:2377-2700, e402
• Hutchins, LF, Makhoul, I, Emanuel, P, Pennisi, A, Siegel, E, Jousheghany, F, Guo, X, Pashov, A, Monzavi-Karbassi, B, Kieber-Emmons, T. Targeting tumor-associated carbohydrate antigens: a phase I study of a carbohydrate mimetic-peptide vaccine in stage IV breast cancer subjects. Oncotarget, 8, 58, 2017, ISSN:1949-2553, DOI:10.18632/oncotarget.21959, 99161-99178. SJR (Scopus):1.942, JCR-IF (Web of Science):5.17 Q1 (Scopus)
• Gilardin, L, Delignat, S, Peyron , I, Ing, M, Lone, Y-Ch, Gangadharan, B, Michard, B, Kherabi, Y, Sharma, M, Pashov, A, Latuche, J-B, Hamieh, M, Toutirais, O, Loiseau, P, Galicier, L, Veyradier, A, Kaveri, S, Maillere, B, Coppo, P, Lacroix-Desmazes, S. The ADAMTS131239-1253 peptide is a dominant HLA-DR1-restricted CD4+ T-cell epitope. Haematologica, 102, 11, 2017, ISSN:1592-8721, DOI:10.3324/haematol.2015.136671, 1833-1841. JCR-IF (Web of Science):7.7 Q4 (Scopus)
• Benigni, G, Dimitrova, P, Antonangeli, F, Sanseviero, E, Milanova, V, Blom, A, van Lent, P, Morrone, S, Santoni, A, Bernardini, G. CXCR3/CXCL10 Axis Regulates Neutrophil–NK Cell Cross-Talk Determining the Severity of Experimental Osteoarthritis. Journal of Immunology, March, 198, American Association of Immunologists, 2017, ISSN:0022-1767, DOI:https://doi.org/10.4049/jimmunol.1601359, 2115-2124. SJR (Scopus):3.368, JCR-IF (Web of Science):4.539 Q1 (Scopus)
• Marchev, A, Dimitrova, P, Burns, A, Kostov, R, Dinkova-Kostova, A, Georgiev, M. Oxidative stress and chronic inflammation in osteoarthritis: can Nrf2 counteract these partners in crime?. Annals of the New York Academy of Sciences, 1, 1401, Wiley Online Library, 2017, DOI:10.1111/nyas.13407, 114-135. SJR (Scopus):2.11, JCR-IF (Web of Science):4.277 Q1 (Scopus)
• Marchev, A, Dimitrova, P, Koycheva, I, Georgiev, M. Altered expression of TRAIL on mouse T cells via ERK phosphorylation by Rhodiola rosea L. and its marker compounds. Food and Chemical Toxicology, Part 2, 108, Elsevier, 2017, DOI:10.1016/j.fct.2017.02.009, 419-428. SJR:1.14, ISI IF:3.977 Q1,(Scopus)
• Hadzhieva, M, Pashov, A, Kaveri, S, Lacroix- Desmazes, S, Mouquet, H, Dimitrov, J. Impact of Antigen Density on the Binding Mechanism of IgG Antibodies. Scientific Reports, 7, Springer Nature, 2017, ISSN:2045-2322, DOI:10.1038/s41598-017-03942-z, 3767. SJR (Scopus):1.533, JCR-IF (Web of Science):4.26 Q1, не оглавява ранглистата (Web of Science)
• Djoumerska-Alexieva, I, Stefanova, T, Vassilev, T, Roumenina, L.T, Dimitrov, J.D. Heme-Exposed Pooled Therapeutic IgG Improves Endotoxemia Survival.. Inflammation, 40, 19, 2017, ISSN:0360-3997, 117-122. SJR (Scopus):0.942, JCR-IF (Web of Science):2.618 Q2 (Scopus)
• Djoumerska-Alexieva, I, Roumenina, L, Pashov, A, Dimitrov , J, Hadzhieva, M, Lindig, S, Voynova, E, Dimitrova, P, Ivanovska, N, Bockmeyer, C, Stefanova, Z, Fitting, C, Bläss, M, Ralf, S, von Guten, S, Kaveri, S, Cavillon, J-M, Bauer, M, Vassilev, T. Intravenous Immunoglobulin with Enhanced Polyspecificity Improves Survival in Experimental Sepsis and Aseptic Systemic Inflammatory Response Syndromes. Molecular Medicine, 21, 1, North Shore – Long Jewish Research Institute, 2016, ISSN:1528-3658, DOI:10.2119/molmed.2014.00224, 1002-1010. SJR:1.449, ISI IF:4.508 Q2 (Scopus)
• Schneider, C, Smith, D.F, Cummings, R.D, Boligan, K.F, Hamilton, R.G, Bochner, B.S, Miescher, S, Simon, H.-U, Pashov, A, Vassilev, T, von Gunten, S. The human IgG anti-carbohydrate repertoire exhibits a universal architecture and contains specificity for microbial attachment sites.. Science Translational Medicine, 7, 269, 2015, 269ra1. SJR (Scopus):9.859, JCR-IF (Web of Science):16 Q1 (Scopus)

ПАТЕНТИ:
  1. WO2014US49309 20140731/US 61860827: KIEBER-EMMONS THOMAS [US]; PASHOV ANASTAS [US]; KARBASSI BEHJATOLAH [US] . COMPOSITIONS FOR AND METHODS OF TREATING AND PREVENTING CANCER TARGETING TUMOR ASSOCIATED CARBOHYDRATE ANTIGENS.  
  2. EP 1 838 731 B1. T.L. VASSILEV, J.D. DIMITROV. USE OF FERROUS IONS FOR INCREASING THE IMMUNOREACTIVITY OF IMMUNOGLOBULIN PREPARATIONS.
  3. 65787 B1. (54) Ч.Л. ВАСИЛЕВ, Й. Д. ДИМИТРОВ. СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АНТИГЕН-СВЪРЗВАЩАТА АКТИВНОСТ НА ИМУНО-ГЛОБУЛИНОВИ ПРЕПАРАТИ.