Конкурс (ДВ бр. 47/22.05.2020) за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология – млечнокисели бактерии и пробиотици) с единствен кандидат

КАНДИДАТУРА НА ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ТРИФОНОВА ДАНОВА, дн

Автореферат на дисертация за ОНС „доктор” български,

Автореферат на дисертация за НС „доктор на науките” български,

Резюмета на научни публикации

 

Рецензии и становища:  

Заседанието на Научното жури ще се състои на 20 октомври 2020 г. (вторник) от 13:00 часа в Института