Публична защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Петрова на 27.03.2020 г.

На 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 26, ще се проведе публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова.

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 11.02.2020 г.

На 27.02.2020  г. (четвъртък) от 11.00 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Ирина Вадим Лазаркевич на тема: “Антимикробен потенциал на синтетични аналози на биологично активни вещества и комбинираното им действие с рамнолипид-биосърфактант”

СЪОБЩЕНИЕ относно публична защита за придобиване на ОНС „Доктор“ от 30.01.2020 г.

На 14.02.2020 г. (петък) от 14.30 ч. в залата на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2 ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на Илиян Константинов Манойлов на тема: Специфична терапия на автоимунен диабет при миши и хуманизирани модели.