Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Обяви по Закона за обществени поръчки

ОП - 4 / 2017 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "Стефан Ангелов"-БАН Дата на създаване: 15.12.2017 г.   ОП - 3 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ И КИТОВЕ, АНТИТЕЛА, ИМУНОЛОГИЧНИ КИТОВЕ, СПЕЦИФИЧНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ  В  ТРИНАДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  Дата на създаване: 24.10.2017 г.   ОП - 2 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА, АНТИТЕЛА, КИТОВЕ, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОФОРЕЗА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА АНТИТЕЛА И МАРКИРАНИ АНТИТЕЛА”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ИМУНОЛОГИЧНИ И ЦИТОКИНОВИ КИТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - „ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - „ДОСТАВКА НА СПЕЦИФИЧНИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ”. Дата на създаване: 29.03.2017 г.  

ОП - 1 / 2017  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, СРЕДИ, ЕНЗИМИ, СТАНДАРТИ, ЕТАНОЛ И МЕТАНОЛ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ  СРЕДИ И СЕРУМИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - „ДОСТАВКА НА ЕНЗИМИ И ЕНЗИМНИ ТЕСТОВЕ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - „ДОСТАВКА НА СТАНДАРТИ”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - „ДОСТАВКА НА ЕТАНОЛ” И ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ № 6 - „ДОСТАВКА НА МЕТАНОЛ”

Дата на създаване: 09.03.2017 г.

         
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur