Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

А

ИНСТИТУТЪТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

 

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София се извършват от Директора на ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН– София.

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София можете да получите от следните длъжностни лица:

 

Доц. Любка Думанова - Отговорник за обществени поръчки по ЗОП, тел. 979 63 56

Иван Георгиев – Контактно лице и технически сътрудник, тел. 979 31 24

Антоанета Царева- Главен счетоводител, тел. 979 31 38

 

Данни за кореспонденция с ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов”– София във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1113, ул." Акад. Георги Бончев", бл. 26

Електронна поща: micb@microbio.bas.bg

Официална страница на ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов”– София в интернет: http://www.microbio.bas.bg/

 

Работно време: 8:40 – 16:30 ч.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Услуги
Решения от заседания на Научния съвет

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Проекти
Мрежа „Пастьор”
Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur