Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Обща информация

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

А

ИНСТИТУТЪТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

 

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София се извършват от Директора на ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН– София.

 

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов” към БАН – София можете да получите от следните длъжностни лица:

 

Иван Георгиев – Контактно лице и технически сътрудник, тел. 979 31 24

 

Данни за кореспонденция с ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов”– София във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:

Адрес: гр. София, 1113, ул." Акад. Георги Бончев", бл. 26

Електронна поща: micb@microbio.bas.bg

Официална страница на ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „Стефан Ангелов”– София в интернет: http://www.microbio.bas.bg/

 

Работно време: 8:40 – 16:30 ч.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur