Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ЛАБОРАТОРИЯ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ

Тел.: +359 2 979 31 98

Красимира Бешкова медицински лаборант, oтговорник лаборатория

Дима Янчева – биолог

Тодор Каменов технически асистент  

 

ФЕРМЕНТАЦИОННА ЛАБОРАТОРИЯ

Тел.: +359 2 979 31 87

асист.  Христо ИванчевОтговорник лаборатория
E-mail: hivanchev@microbio.bas.bg   

инж. Веселина Панкова инженер-електроник

Силвия Цигорийна лаборант  

 

ВИВАРИУМ

Тел.: +359 2 979 31 66

гл. асист. д-р Илиян Манойлов – oтговорник Вивариум 
Тел.: +359 2 979 63 57
E-mail: iliyanmanoylov@microbio.bas.bg

Марин Йосифовветеринарен лекар, лабораторен

Иванка Заховагледач на лаб. животни

Елени Димитровагледач на лаб. животни  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ

инж. Левитко Пашев помощник-директор, ръководител „Технически служби”
Тел.: +359 2 979 31 78, +359 879 499 173
E-mail: lpashev.micb@gmail.com  

 

ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Тел.: +359 2 979 31 96, +359 2 979 3136

 

ПОДГОТОВКА НА ЛАБОРАТОРНО ОБЛЕКЛО

Тел.: +359 2 979 31 36

 

ПОДГОТОВКА НА ЛАБОРАТОРНА ПОСУДА

Тел.: +359 2 979 31 41

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur