Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ЛАБОРАТОРИЯ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ

Тел.: +359 2 979 31 98

Красимира Бешкова медицински лаборант, Отговорник лаборатория Дима Янчева – биолог Тодор Каменов технически асистент   ФЕРМЕНТАЦИОННА ЛАБОРАТОРИЯ ас.  Спасен ВасилевОтговорник лаборатория Тел.: +359 2 979 31 87 E-mail: spasen.vasilev@abv.bg    инж. Веселина Панкова инженер-електроник Галина Николова лаборант  

ВИВАРИУМ

д-р  Петя Стоянова – ветеринарен лекар, Отговорник Вивариум  Тел.: +359 2 979 31 66 E-mail: p.el.stoyanova@abv.bg    Иванка Заховагледач на лаб. животни Елени Димитровагледач на лаб. животни  

ТЕХНИЧЕСКИ СЛУЖБИ

инж. Левитко Пашев помощник-директор, ръководител „Технически служби” Тел.: +359 2 979 31 78, +359 879 499 173 E-mail: lpashev.micb@gmail.com  

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

д-р инж. Ивайло Георгиев системен администратор и поддръжка на интернет-страницата на Институт по микробиология Тел.: +359 2 979 31 04 E-mail: ivailo@microbio.bas.bg  

ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА

Иван Върбановелектротехник Тeл.: +359 2 979 31 96 Георги Тошев – общ работник Тeл.: +359 2 979 31 36 Стефка Ивановаподготовка на лабораторно облекло Тeл.: +359 2 979 31 36 Малинка Стояноваподготовка на лабораторна посуда Цвета Поповаподготовка на лабораторна посуда Цветанка Николоваподготовка на лабораторна посуда Тeл.: +359 2 979 31 41

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Услуги
Решения от заседания на Научния съвет

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Проекти
Мрежа „Пастьор”
Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur