Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Електронно-микроскопска обработка, наблюдение и описание на биологични проби в т. ч. ТЕМ и СЕМ.

Конфокална лазерно-сканираща микроскопия, обработка, наблюдение и описание на биологични проби (КЛСМ).
 

ЦЕНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

 

ВИД ДЕЙНОСТ Времева тарифа или финален продукт ЦЕНА
1. Фиксиране, дехидриране и включване в смола на 1 проба биологичен материал 1 проба (включена в 3 отделни блокчета) 100 лв
2. Подготовка на ултратънки срези – изработване на пирамида от 1 блокче, рязане на ултрамикротом (3 мрежички) 3 бр. мрежички с ултратънки срези 100 лв
3. Подготовка на 10 мрежички, покрити с формвар 10 мрежички с формварово покритие 50
4. Контрастиране на проби от ултратънки срези или след накапване за негативен контраст 1 проба 20
5. Подготовка на материали за СЕМ – фиксиране, пост-фиксиране, дехидратиране 1 проба 50
6. Подготовка на материали за СЕМ – 1 проба монтирана върху носач и покрита със злато 1 проба 50 лв
7. Наблюдение на ТЕМ с негативи (ЕМ плаки 6х9) на клиента. Наблюдението се извършва от клиента в присъствие на техническо лице 1 час Служители на БАН – 50 лв
Външни – 65 лв
8. Проявяване на негативи – тарифата е валидна за минимум 10 плаки 1 плака 5 лв
9. Сканиране на електронно микроскопски негативи Файл за 1 негатив 10 лв
10. Анализ, документация и описание на ТЕМ или СЕМ  проби от биологичен материал Файл (описание на 1 проба /Word/ с илюстрации във формат jpg или tif) 70 лв
11.Наблюдение на проби на КЛСМ при режим епифлуоресценция 1 час, регистриране на файловете във формат jрeg, запис на диск Служители на БАН – 40 лв
Външни – 50 лв
12. Наблюдение на КЛСМ при режим на конфокално сканиране 1 час; визуалните материали се регистрират като файлове (програма EZ-C1) и се презаписват в друг формат (bmp, jpeg, tiff и др.) Служители на БАН – 60 лв
Външни – 70 лв

 

Утвърдил: проф. Пенка Петрова, дн
Директор на Института по микробиология

Лице за контакти: доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева Тeл.:+359 2 979 31 59 E-mail: pauny@abv.bg

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur