Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Електронно-микроскопска обработка, наблюдение и описание на биологични проби в т. ч. ТЕМ и СЕМ.

Конфокална лазерно-сканираща микроскопия, обработка, наблюдение и описание на биологични проби (КЛСМ).
 

ЦЕНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

 

ВИД ДЕЙНОСТ Времева тарифа или финален продукт ЦЕНА
1. Фиксиране, дехидриране и включване в смола на 1 проба биологичен материал 1 проба (включена в 3 отделни блокчета) 100 лв
2. Подготовка на ултратънки срези – изработване на пирамида от 1 блокче, рязане на ултрамикротом (3 мрежички) 3 бр. мрежички с ултратънки срези 100 лв
3. Подготовка на 10 мрежички, покрити с формвар 10 мрежички с формварово покритие 50
4. Контрастиране на проби от ултратънки срези или след накапване за негативен контраст 1 проба 20
5. Подготовка на материали за СЕМ – фиксиране, пост-фиксиране, дехидратиране 1 проба 50
6. Подготовка на материали за СЕМ – 1 проба монтирана върху носач и покрита със злато 1 проба 50 лв
7. Наблюдение на ТЕМ с негативи (ЕМ плаки 6х9) на клиента. Наблюдението се извършва от клиента в присъствие на техническо лице 1 час Служители на БАН – 50 лв
Външни – 65 лв
8. Проявяване на негативи – тарифата е валидна за минимум 10 плаки 1 плака 5 лв
9. Сканиране на електронно микроскопски негативи Файл за 1 негатив 10 лв
10. Анализ, документация и описание на ТЕМ или СЕМ  проби от биологичен материал Файл (описание на 1 проба /Word/ с илюстрации във формат jpg или tif) 70 лв
11.Наблюдение на проби на КЛСМ при режим епифлуоресценция 1 час, регистриране на файловете във формат jрeg, запис на диск Служители на БАН – 40 лв
Външни – 50 лв
12. Наблюдение на КЛСМ при режим на конфокално сканиране 1 час; визуалните материали се регистрират като файлове (програма EZ-C1) и се презаписват в друг формат (bmp, jpeg, tiff и др.) Служители на БАН – 60 лв
Външни – 70 лв

 

Утвърдил: проф. Пенка Петрова, дн
Директор на Института по микробиология

Лице за контакти: доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева Тeл.:+359 2 979 31 59 E-mail: pauny@abv.bg

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur