Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Списък на одобрените бенефициенти от Институт по микробиология „Стефан Ангелов“
по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“,
Модул „Млади учени“
, финансирана от МОН

Име, презиме, фамилия

Тема

Период на участие в програмата

1.

Илиян Константинов Манойлов

„Изследване влиянието на продукти с биологичен произход върху метаболизма на лабораторни животни с наднормено тегло в модел на Метаболитен синдром“

 

 

8 месеца; считано от 01.11.2022 г.

 2.

Силвия Любенова Брадянова

„Изследване на имуностимулаторните свойства на деактивиран пепсинов фрагмент (IPF)в експериментален модел върху Balb/c инбредна миша линия“

 

 

18 месеца; считано от 01.11.2022 г.

3.

Лили Ивайлова Добрева

„Оценка на функционалните свойства и пробиотичния механизъм на полезно действие при подбрани щамове млечно кисели бактерии (МКБ), като основа за разработване на функционални алтернативни и естествено защитени храни“

 

 

18 месеца; считано от 01.11.2022 г.

4.

Даяна Бориславова Борисова

„Сравнителни фенотипни и молекулярно-генетични проучвания на клинични щамове Pseudomonas aeruginosa, изолирани от пациенти с муковисцидоза преди и след инхалаторна терапияу с tobramycin“

 

 

18 месеца; считано от 01.11.2022 г.

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur