Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Списък на одобрените бенефициенти от Институт по микробиология „Стефан Ангелов“
по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“,
Модул „Млади учени“
, финансирана от МОН

Име, презиме, фамилия

Тема

Период на участие в програмата

1.

Илиян Константинов Манойлов

„Изследване влиянието на продукти с биологичен произход върху метаболизма на лабораторни животни с наднормено тегло в модел на Метаболитен синдром“

 

 

8 месеца; считано от 01.11.2022 г.

 2.

Силвия Любенова Брадянова

„Изследване на имуностимулаторните свойства на деактивиран пепсинов фрагмент (IPF)в експериментален модел върху Balb/c инбредна миша линия“

 

 

18 месеца; считано от 01.11.2022 г.

3.

Лили Ивайлова Добрева

„Оценка на функционалните свойства и пробиотичния механизъм на полезно действие при подбрани щамове млечно кисели бактерии (МКБ), като основа за разработване на функционални алтернативни и естествено защитени храни“

 

 

18 месеца; считано от 01.11.2022 г.

4.

Даяна Бориславова Борисова

„Сравнителни фенотипни и молекулярно-генетични проучвания на клинични щамове Pseudomonas aeruginosa, изолирани от пациенти с муковисцидоза преди и след инхалаторна терапияу с tobramycin“

 

 

18 месеца; считано от 01.11.2022 г.

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur