Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

НАУЧНИ СЕМИНАРИ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ОБЩА МИКРОБИОЛОГИЯ

Председател - проф. д-р Светла Данова
Тeл.: +359 2 979 31 79 
e-mail: stdanova@yahoo.com

Зам. председател - доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева
Тeл.: +359 2 979 31 59
e-mail: pauny@abv.bg

Секретар - ас. Цветозара Дамянова
Тeл.: +359 2 979 31 55
e-mail: tsvetozaradamianova@gmail.com 


НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ИНФЕКЦИОЗНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Председател - проф. Христо Найденски, двмн, члeн-кореспондент на БАН
Тeл.: +359 2 979 31 61
e-mail: hnajdenski@abv.bg, hnajdenski@gmail.com

Зам. председател – доц. д-р Мая Захариева
Тел.: +359 2 979 31 35
e-mail: zaharieva26@gmail.com

Секретар – ас. д-р Мила Колева
Тeл.: +359 2 979 31 35
e-mail: milakalevavet@abv.bg  


НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ИМУНОЛОГИЯ

Председател – доц. д-р Николина Михайлова
Тeл.: +359 2 979 63 57
e-mail: mihaylova_n@microbio.bas.bg 

Секретар – ас. д-р Милена Лесева
Тeл.: +359 2 979 31 31
e-mail: mlesseva@gmail.com


НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ОБЩА ВИРУСОЛОГИЯ

Председател: доц. д-р Иванка Николова
Тел.: +359 2 979 31 09
e-mail: inikolova@microbio.bas.bg

Зам. председател: гл. ас. д-р Петър Грозданов
Тел.: +359 2 979 31 09
e-mail: grozdanov@microbio.bas.bg

Секретар: гл. ас. д-р Лора Симеонова
Тел.: +359 2 979 3194
e-mail: losimeonova@gmail.com


НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРИЛОЖНА МИКРОБИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Председател – проф. д-р Людмила Кабаиванова
Тeл.: +359 2 979 31 67
e-mail: lkabaivanova@yahoo.com

Зам. председател – доц. Радослав Абрашев
Тeл.: +359 2 979 31 28
e-mail: rabrashev@microbio.bas.bg 

Секретар – ас. Лили Начева
Тeл.: +359 2 979 31 12
e-mail: lin1@abv.bg  

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur