Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

РЪКОВОДСТВО

Директор

Проф. д-р Пенка Петрова, дн

Teл.: +359 2 979 31 51

Моб. тел.: +359 878 155 534

E-mail: pepipetrova@yahoo.com

 

Заместник-директор „Административна и организационна дейност”

Доц. д-р Людмила Кабаиванова

Тел.: +359 2 979 31 67

Моб. тел.: +359 879 499 171

E-mail: lkabaivanova@yahoo.com

 

Заместник-директор „Научно-приложна и проектна дейност”

Доц. д-р Васил Георгиев     

Тел.: +359 32 642 430   

Моб. тел.: +359 879 928 019  

E-mail: vasgeorgiev@gmail.com

 

Научен секретар

Доц. д-р Екатерина Крумова

Тел.: +359 2 979 31 26

Моб. тел.: +359 879 499 170

E-mail: ekrumova@abv.bg

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Услуги
Решения от заседания на Научния съвет

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Проекти
Мрежа „Пастьор”
Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur