Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тел.: +359 2 979 31 57
Факс: +359 2 870 01 09

E-mail: micb@microbio.bas.bg

Весела Янкова - организатор, координатор човешки ресурси 
Тел.: +359 2 979 31 57
         +359 2 979 31 46
         +359 (0) 879 499 167

E-mail: micb@microbio.bas.bg

Крася Ненова - тeхнически организатор 
Тел.: +359 2 979 31 24
E-mail: k_nenova@microbio.bas.bg

Мирослава Дзанкова - тeхнически организатор 
Тел.: +359 2 979 31 24
E-mail: mdzankova@microbio.bas.bg

Иван Георгиев - специалист 
Тел.: +359 2 979 31 24
E-mail: kirkegork@abv.bg

Нора  Тупареева - куриер, отговорник архив деловодство 
Тел.: +359 2 979 31 24

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Гл. асист. д-р Яна Гочева 
Тeл.: +359 2 979 63 56 
E-mail: yanagocheva@microbio.bas.bg

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

д-р инж. Ивайло Георгиев - системен администратор 
Тел.: +359 2 979 3104
E-mail: ivailo@microbio.bas.bg

 

ФИНАНСОВА СЛУЖБА

Тел.: +359 2 979 31 38, +359 (0) 879 499 169 
Факс: +359 2 870 01 09

E-mail: schet@microbio.bas.bg

Маринела Алексиева - главен счетоводител  
Тел.: +359 2 979 31 49, +359 (0) 879 499 175
E-mail: schet@microbio.bas.bg

Антоанета Царева - заместник главен счетоводител
Тел.: +359 2 979 31 49
E-mail: schet@microbio.bas.bg

Стефка  Йонкова - счетоводител

Виолета  Иванова - счетоводител-касиер

Наташа Пенчева - счетоводител

Роза Костова - финансов контрольор

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur