Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тел.: +359 2 979 31 57
Факс: +359 2 870 01 09

E-mail: micb@microbio.bas.bg

Весела Янкова - организатор, координатор човешки ресурси 
Тел.: +359 2 979 31 57
         +359 2 979 31 46
         +359 (0) 879 499 167

E-mail: micb@microbio.bas.bg

Мирослава Дзанкова - тeхнически организатор 
Тел.: +359 2 979 31 24
E-mail: mdzankova@microbio.bas.bg

Иван Георгиев - специалист 
Тел.: +359 2 979 31 24
E-mail: kirkegork@abv.bg

Нора  Тупареева - куриер, отговорник архив деловодство 
Тел.: +359 2 979 31 24

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Гл. асист. д-р Яна Гочева 
Тeл.: +359 2 979 63 56 
E-mail: yanagocheva@microbio.bas.bg

 

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

д-р инж. Ивайло Георгиев - системен администратор 
Тел.: +359 2 979 3104
E-mail: ivailo@microbio.bas.bg

 

ФИНАНСОВА СЛУЖБА

Тел.: +359 2 979 31 38, +359 (0) 879 499 169 
Факс: +359 2 870 01 09

E-mail: schet@microbio.bas.bg

Маринела Алексиева - главен счетоводител  
Тел.: +359 2 979 31 49, +359 (0) 879 499 175
E-mail: schet@microbio.bas.bg

Антоанета Царева - заместник главен счетоводител
Тел.: +359 2 979 31 49
E-mail: schet@microbio.bas.bg

Стефка  Йонкова - счетоводител

Виолета  Иванова - счетоводител-касиер

Наташа Пенчева - счетоводител

Роза Костова - финансов контрольор

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur