Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

НАУЧЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Златка Алексиева - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Радослав Абрашев - Департамент „Микология”,  Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН  

СЕКРЕТАР:

Проф. Нина Ивановска, дбн - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН  

ЧЛЕНОВЕ:

Чл.-кор. Атанас Павлов, дтн - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Маргарита Камбурова, дбн - Департамент „Приложна микробиология”,  Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Нина Ивановска, дбн - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Стоян Шишков - Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. Тодор Кантарджиев, дмн - НЦЗПБ

Проф. д-р Пенка Петрова, дн - Директор на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН, Департамент „Обща микробиология”

Доц. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Васил Георгиев - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Екатерина Крумова - Департамент „Микология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Анастас Пашов - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Андрей Чорбанов - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Дилнора Гоулямова - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Милен Георгиев - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Милка Милева - Департамент „Вирусология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Надя Маркова - Департамент „Инфекциозна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Светла Данова, дбн - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Стоянка Стоицова - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Таня Димова - ИБИР - БАН

Ас. д-р Илиян Манойлов - млад учен, Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Технически секретар:  Мадлен Трепечова - Департамент „Вирусология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur