Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

НАУЧЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Иванка Николова - Департамент „Вирусология”, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Доц. д-р Радослав Абрашев - Департамент „Микология”,  Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН  

СЕКРЕТАР:

Доц. д-р Мария Гергинова - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН  

ЧЛЕНОВЕ:

Проф. д-р Пенка Петрова, дн - Директор на Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН, Департамент „Обща микробиология”

Проф. д-р Людмила Кабаиванова-Миланова - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. Светла Данова, дбн - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Милка Милева - Департамент „Вирусология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Андрей Чорбанов - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Проф. д-р Милен Георгиев - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Васил Георгиев - Департамент „Приложна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Екатерина Крумова - Департамент „Микология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Анастас Пашов - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Петя Димитрова - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Николина Михайлова - Департамент „Имунология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Галина Стоянчева - Департамент „Обща микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Доц. д-р Виолета Русева - Департамент „Инфекциозна микробиология”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

Технически секретар:  Николина Милкова-Цветкова - Библиотека и информационна служба с научен архив, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”-БАН

 

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur