Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Обществени поръчки и публични обяви, открити през 2015 г.

Публична покана по Закона за обществени поръчки

РЕШЕНИЕ №51 от 12.01..2016 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-14; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Относно искане за разяснени по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет “ Доставка на материали, химикали и консумативи за научноизследователски проект по договор Б02-26, обособена позиция 3, подпозиции 8 и 9 и договор Б02-14 ,обособена позиция 2, подпозиции 4 и 5.

Относно искане за разяснения по открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на материали,химикали и консумативи за научноизследователски проект по договор ДФНИ Б02-29”

Отговор на въпрос, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02/27”

Отговор на въпрос  по  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Е02-13“, Уникален номер на обществената поръчка в РОП: 01482-2015-0006.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-11 – публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-14 – публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-26– публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договор ДФНИ Б02-27– публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проект по договор ДФНИ Б02-29– публикувана на дата 13.11.2015 г.

Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договор ДФНИ Е02-13– публикувана на дата 13.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ №748 от 13.10..2015 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-14; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Отговор на запитване

Отговор на запитване

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 16, ал. 8 от ЗОП с наименование Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-14; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29 - Дата на публикуване 23.07.2015 г.

Протокол от дейността на комисия-Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014 - PDF

Решение за определяне на изпълнител - Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014 - PDF

Договор за доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014

Протокол от дейността на комисия-Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213 за финансиране на проект №ФНИ Е 0237 - PDF

Решение за определяне на изпълнител - Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213 за финансиране на проект №ФНИ Е 0237 - PDF

Договор за доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213

Дата за отваряне на офертите за доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-1112.12.2014 г. – Публична покана от 13.05.2015 г.

Дата за отваряне на офертите за доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е0213 , Ножична мелница със стоманени ножове – 1 бр. – Публична покана от 13.05.2015 г.

Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-11/12.12.2014 г. „Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил етери и техни комплекси с циклодекстрини”

Публична покана от 13.05.2015 г.  MS Word doc.

Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.”  с една обособена позиция - Ножична мелница със стоманени ножове – 1 бр. 

Публична покана от 13.05.2015 г.  MS Word doc.

Доставка на Лабораторен биореактор  по проект 

ДФНИ2-02/26 "Биоразнообразие  на халофитни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техния потенциал за синтеза на екзополизахариди"

Решение № ПП-И-01-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-И-01-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Доставка на ЕЛАЙЗА Ридер по Договор № ДНФИ Б-02-11/12.12.2014 г. „Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил етери и техни комплекси с циклодекстрини”

Решение № ПП-П-02-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-П-02-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Договор за доставка на Лабораторен биореактор  по проект  ДФНИ2-02/26

ZOP2015\Trujni-za-obiaviavane\(1)Bioreaktor-Margi\LAB BIOREAKTOR.pdf

Доставка на апаратура по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект №ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области-2014 г.”

Решение № ПП-П-03-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-П-03-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Решение № ПП-И-03-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-И-03-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Закупуване на Настолна центрофуга по Проект №ДФНИ Б-02/14 „Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни ин-витро култури”

Решение № ПП-И-04-2015 от 08.05.2015 г.

Протокол № ПП-И-04-2015 утвърден от 08.05.2015 г.

Договор за доставка на настолна центрофуга по Проект №ДФНИ Б-02/14

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur