Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Процедури по Закона за обществени поръчки

ПРОЦЕДУРА 1 ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №17, 04.07.2016 – РИДАКОМ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №18, 04.07.2016 – БИОМЕД ФЮЧАР ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №19, 04.07.2016 – АНТИСЕЛ  ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №20, 04.07.2016 – РИДАКОМ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №21, 04.07.2016 – ЛАБИМЕКС ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

ДОГОВОР №22, 04.07.2016 – ЕЛПАК ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ, ХИМИКАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОРИ ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 И ДФНИ Б02-29

РЕШЕНИЕ от 14.06.2016 за определяне на изпълнител от класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 83, ал. 4 от Закона за обществени поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Протокол №6 от дейността на комисия, назначена със Заповед № І -51/18.04.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Документация за участие в открита процедура  за доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29,

Приложение 1- форми

Протокол от работата на комисия по открита процедура за участие в доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29,

Протокол №4 от дейността на комисия, назначена със Заповед № І -51/18.04.2016 Г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Протокол №5 от дейността на комисия, назначена със Заповед № І -51/18.04.2016 Г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователски проекти по договори ДФНИ Б02-11; ДФНИ Е02-13; ДФНИ Б02-26; ДФНИ Б02-27 и ДФНИ Б02-29

Таблица към протокол №5

ПРОЦЕДУРА 2 ЗА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ ПО ДОГОВОР № Д03-100/05.06.2015 Г.

Процедура за доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи за научно-изследователски проекти по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори" и Договор № Д03-103/19.06.2015 г. за изпълнение на проект: Анализ на антитяловия репертоар с помощта на рационално подбрани пептидни масиви", финансирани по мярка "Проекти за междуинституционално сътрудничество" от Европейското икономическо пространство 2009-2014, програма BG09 "Фонд за стипендии на ЕИП" в шест обособени позиции.

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur