Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБНА ГЕНЕТИКА

 Ръководител: Проф. д-р Светла Данова, дн

Тeл.: +359 2 979 31 79

E-mail: stdanova@yahoo.com

       

 

СЪСТАВ:

 

Проф. д-р Пенка Петрова, дн
Тел.: +359 2 979 31 79, 087820286
E-mail: pepipetrova@yahoo.com
https://https:/orcid.org/0000-0001-7356-5799

Проф. д-р Светла Данова, дн
Тeл.: +359 2 979 31 65; +359 2 979 31 19
E-mail: stdanova@yahoo.comstd@microbio.bas.bg

Доц. д-р Дилнора Гулямова
Тел.: +359 2 979 31 82
E-mail: dilnorag@gmail.com

Доц. д-р Мария Гергинова
Тел.: +359 2 979 31 14
E-mail: mariagg@microbio.bas.bg

Доц. д-р Галина Стоянчева
Тел.: +359 2 979 31 82
E-mail: galinadinkova@abv.bg

Гл. ас. д-р Александър Арсов
Тел.: +359 2 979 31 79
E-mail: al.arsov@microbio.bas.bg

Aс. д-р Еманоел Гергов
Тел.: +359 2 979 31 79
E-mail: emanoelgergov@microbio.bas.bg

Ас. д-р Катя Литова
Тел.: +359 2 979 31 64
E-mail: katya_litova@abv.bg

Докторант Иван Иванов
Тел.: +359 2 979 31 79
E-mail: ivanov.ivnt@gmail.com

биолог Надежда Пенева
Тел.: +359 2 979 31 14
E-mail: peneva_nad@yahoo.com

Ас. Лили Добрева
Тeл.: +359 2 979 3165
E-mail: lili.ivailova@gmail.com

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

Обекти на изследване са млечно-кисели бактерии, стрептомицети, метилотрофни дрожди, аскомицетни и базидиомицетни дрожди и плесени. Основен подход в изследванията е генетичният анализ и регулацията на гени при микроорганизмите. Осъществява се молекулярно-таксономична характеристика на вагинални лактобацили и МКБ, изолирани от български млечни продукти. Характеризира се пробиотичният им потенциал, изследват се молекулните механизми на полезно действие и устойчивост към индустриален стрес. Повишаване на антибиотичната продуктивност и активност на производствени щамове Streptomyces. Клониране и секвенционен анализ на гени, участващи в биосинтеза на спектиномицин в Streptomyces flavopersicus. Конструиране на щамове дрожди Ogataea polymorpha за експресия на хетероложни гени. Молекулярен, генетичен и биохимичен анализ на дрожди и плесени (Aspergillus, Trametes, Penicillium, Cladosporium и др.), способни ефективно да разграждат токсични ароматни и алифатни съединения. Изолиране на ДНК секвенции за изследване на биодеградационния потенциал на микробни щамове в индустриално замърсени води и почви. Доказана е възможността за биоразграждане на моноароматни и полиароматни вещества като антрацен, нафтален и фенантрен от щамове на Trichosporon cutaneum, Aspergillus fumigatus, Penicillium commune, Alternaria maritima.

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА:

 

Изолиране и характеризиране на млечно-кисели бактерии (МКБ) от различни екологични ниши – ферментационни млечни (кисело мляко, сирена, катък, кумис, кефир) и немлечни продукти (кисели ръжени теста-закваски, сурово сушени луканки) и с човешки произход (вагинални и др. лактобацили).

Mолекулярно-генетични изследвания на млечно-кисели бактерии: видова идентификация с класически и съвременни молекулярни методи (PCR дактилоскопия, ДНК хибридизационни методи, секвенционен и филогенетичен анализ); типизиране и генeтично паспортизиране с високо дисктиминативни методи (RAPD-PCR, ARDRA, риботипиране и др.) на новоизолирани и колекционни щамове; плазмиди, гени.

Биологична активност, пробиотичен потенциал и лабораторна оценка на технологично-значими свойства на млечно кисели бактерии. Молекулни механизми на полезни и здравословни ефекти при МКБ.

Пробиотични добавки за приложение във функционални храни и в медицината.

 

ПРОЕКТИ:

 

Приключени през последните 5 години:

2012-2013 г. Проект на Тракийски университет, на тема: „Изследване ефекта на пробиотици от род Lactobacillus върху серумни показатели и тъканни функции при развитието и прогресията на експериментално индуциран диабет тип 2 при плъхове”.

2012-2015 WBI-Brussels, Белгия –БАН би-латерален проект с Университета в гр. Лиеж, Белгия на тема „Молекулярни анализи нови подходи за мониторинг на микрофлората на ферментационни храни”.

2014-2015 “In vitro взаимодействие на пробиотици с антибиотици и ефект върху експресията на протеини с антимикробна активност на ниво иРНК при пилета” Проект на Тракийски университет.

 

Център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0001″Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, Работен пакет „Идентификация на микроорганизми и анализи на циркулиращите в страната патогени“. Контакт: проф. Светла Данова, дбн.

Център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0019, „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle). Контакт: гл. ас. д-р Мария Гергинова Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот”, финансирана от МОН, Дог. № DCM 577/17.08.2018, координатор АУ – Пловдив. Контакт: проф. дн Пенка Петрова

„Нови комбинирани микробни препарати Phytobactin за растителна защита с фунгициден и инсектициден ефект“, договор №1/2021 г. с Агрия АД. Ръководител: проф. дн Пенка Петрова “ПРОБИОТИЦИ И ЗДРАВЕ: Механизми на полезно действие при подбрани български щамове млечно кисели бактерии.“ ФНИ, договор КП-06 ОПР 03/16 2018/2021. Ръководител: проф. дн Светла Данова

“Проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на Candida glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция.” ФНИ, договор КП-06-Н31/19 2019/2022. Ръководител: доц. д-р Дилнора Гоулямова

„Полиморфизъм на Ангиотензин-І конвертиращия ензим (АСЕ): изследване на някои биологични функции чрез нови природни и синтетични инхибитори.“ ФНИ, договор КП- 06/Н21-5 от 2018/2021 г. Контакт: проф. дн Светла Данова

„Нови биологични подходи за ограничаване на инфекциозна патология при риби със значение за аквакултурите чрез използване на пробиотици и техни постметаболити.“ ФНИ, договор КП-06 ПН 36/33 2019/2022. Контакт: проф. дн Светла Данова

“Изследване въздействието на положително заредени частици върху клетките на кожен рак.” Договор №02-1-1087- 2019/2020, с Агенция за ядрено регулиране (АЯР) и Международен Институт за ядрени изследвания – Дубна, Русия. Ръководител: проф. дн Светла Данова

„Експериментални проучвания, моделиране и оптимални технологии за биодеградация на селскостопански отпадъци с производство на водород и метан.“ ФНИ, договор КП-06 ПН 46-4, 2020/2023. Контакт: гл. ас. д-р Галина Стоянчева.

„Геополимерни покрития с антимикробни свойства”. ФНИ, KП-06-ПМ47/14 2020/2023. Контакт: ас. Лили Добрева
„Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби.“ ФНИ KП-06-Н-21/13 2018/2021. Контакт: гл. ас. д-р Галина Стоянчева

„Изследване на процеси при пречистване на минни отпадъчни води чрез интегрирани микробни горивни клетки.” ФНИ, договор ДН 07/25 2016/2020
Контакт: доц. Златка Алексиева

“Каталаза от антарктически гъби: роля в антиоксидантната защита, локализация, регулация и свойства.” ФНИ, договор ДН-01/1 2016/2020
Контакт: гл. ас. д-р Галина Стоянчева.

„Технологичен модел за микробно разграждане на целулозосъдържащи отпадъци в система за жизнеобезпечаване на пилотирани космически полети.“ Проект 000126327/18/NL/SC
Контакт: проф. Пенка Петрова, дбн

Национално съфинансиране на СА 18101 (SOURDOMICS) Договор КП-06-КОСТ/7 (втори етап)
Контакт: проф. дн Пенка Петрова

„Изолиране на млечнокисели бактерии от природни субстрати „Стопански договор с фирма Тракеия№1/2020 г.“
Ръководител: гл.ас.д-р Галина Стоянчева

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

Arsov, A., Petrov, K., Petrova, P.How to outwit nature: Omics insight into butanol tolerance. (2021) Biotechnology Advances, 46, art. no. 107658. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2020.107658

Abrashev, R., Krumova, E., Petrova, P., Eneva, R., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Engibarov, S., Stoyancheva, G., Gocheva, Y., Kolyovska, V., Dishliyska, V., Spassova, B., Angelova, M. Distribution of a novel enzyme of sialidase family among native filamentous fungi. (2021) Fungal Biology. DOI: 10.1016/j.funbio.2020.12.006

Petrova, P., Petlichka, S., Petrov, K. New Bacillus spp. with potential for 2,3-butanediol production from biomass. (2020) Journal of Bioscience and Bioengineering, 130 (1), pp. 20-28. DOI: 10.1016/j.jbiosc.2020.02.009

Petrova, P., Petrov, K .Lactic acid fermentation of cereals and pseudocereals: Ancient nutritional biotechnologies with modern applications. (2020) Nutrients, 12 (4), art. no. 1118. DOI: 10.3390/nu12041118

Nemska, V., Danova, S., Georgieva, N.Enzyme profile of lactobacilli from traditional Bulgarian fermented milk products. (2019) Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 54 (6), pp. 1157-1164.

Gouliamova, D., Dimitrov, R. Kazachstania chrysolinae and Kazachstania bozae two new yeast species of the genus Kazachstania. Transfer of four Kazachstania species to Grigorovia gen. Nov. As new combinations. (2020) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 73 (1), pp. 48-57. DOI: 10.7546/CRABS.2020.01.06

Stoyancheva, G.Study of helveticin gene in Lactobacillus crispatus strains and evaluation of its use as a phylogenetic marker. (2020) Archives of Microbiology, 202 (1), pp. 205-208. DOI: 10.1007/s00203-019-01711-2

Beschkov, V., Alexieva, Z., Parvanova-Mancheva, T., Vasileva, E., Gerginova, M., Peneva, N., Stoyanova, K.Phenol biodegradation by the strain Pseudomonas putida affected by constant electric field. (2020) International Journal of Environmental Science and Technology, 17 (4), pp. 1929-1936. DOI: 10.1007/s13762-019-02591-1

Parvanova-Mancheva, T., Vasileva, E., Beschkov, V., Gerginova, M., Stoilova-Disheva, M., Alexieva, Z. Biodegradation potential of Pseudomonas putida to phenol compared to Xanthobacter autotrophicus GJ10 and pseudomonas denitrificans strains. (2020) Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 55 (1), pp. 23-27.

Petrova, P., Tsvetanova, F., Petrov, K. Low cell surface hydrophobicity is one of the key factors for high butanol tolerance of Lactic acid bacteria. (2019) Engineering in Life Sciences, 19 (2), 133-142. DOI: 10.1002/elsc.201800141

Crous, P.W., Carnegie, A.J., Wingfield, M.J., Sharma, R., Mughini, G., Noordeloos, M.E., Santini, A., Shouche, Y.S., Bezerra, J.D.P., Dima, B., Guarnaccia, V., Imrefi, I., Jurjević, Ž., Knapp, D.G., Kovács, G.M., Magistà, D., Perrone, G., Rämä, T., Rebriev, Y.A., Shivas, R.G., Singh, S.M., Souza-Motta, C.M., Thangavel, R., Adhapure, N.N., Alexandrova, A.V., Alfenas, A.C., Alfenas, R.F., Alvarado, P., Alves, A.L., Andrade, D.A., Andrade, J.P., Barbosa, R.N., Barili, A., Barnes, C.W., Baseia, I.G., Bellanger, J.-M., Berlanas, C., Bessette, A.E., Bessette, A.R., Biketova, A.Y., Bomfim, F.S., Brandrud, T.E., Bransgrove, K., Brito, A.C.Q., Cano-Lira, J.F., Cantillo, T., Cavalcanti, A.D., Cheewangkoon, R., Chikowski, R.S., Conforto, C., Cordeiro, T.R.L., Craine, J.D., Cruz, R., Damm, U., De Oliveira, R.J.V., De Souza, J.T., De Souza, H.G., Dearnaley, J.D.W., Dimitrov, R.A., Dovana, F., Erhard, A., Esteve-Raventós, F., Félix, C.R., Ferisin, G., Fernandes, R.A., Ferreira, R.J., Ferro, L.O., Figueiredo, C.N., Frank, J.L., Freire, K.T.L.S., García, D., Gené, J., Gęsiorska, A., Gibertoni, T.B., Gondra, R.A.G., Gouliamova, D.E., Gramaje, D., Guard, F., Gusmão, L.F.P., Haitook, S., Hirooka, Y., Houbraken, J., Hubka, V., Inamdar, A. et.al Fungal planet description sheets: 868-950. (2019) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 42, 291-473. DOI: 10.3767/persoonia.2019.42.11

Dimitrov, R., Gouliamova, D. Genetic and phenotypic cut-off values for species and genera discrimination of the Kazachstania clade. (2019) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 72 (3), 350-357. DOI: 10.7546/CRABS.2019.03.09

Bratkova, S., Alexieva, Z., Angelov, A., Nikolova, K., Genova, P., Ivanov, R., Gerginova, M., Peneva, N., Beschkov, V. Efficiency of microbial fuel cells based on the sulfate reduction by lactate and glucose. (2019) International Journal of Environmental Science and Technology, 16 (10), 6145-6156. DOI: 10.1007/s13762-019-02223-8

Tsvetanova, F., Petrova, P., Petrov, K. Microbial production of 1-butanol – Recent advances and future prospects (review). (2018) Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 53 (4), 683-696.

Hristoskova, S.P., Yocheva, L.D., Yankov, D.S., Danova, S.T. Newly characterized butyrate producing Clostridium sp. Strain 4a1, isolated from chickpea beans (Cicer arietinum L.). (2018) Bulgarian Chemical Communications, 50 (3), 459-466.

Krumova, E., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Stoyancheva, G., Spassova, B., Abrashev, R., Angelova, M. Potential of ligninolytic enzymatic complex produced by white-rot fungi from genus Trametes isolated from Bulgarian forest soil. (2018) Engineering in Life Sciences, 18 (9), 692-701. DOI: 10.1002/elsc.201800055

Stoyancheva, G., Krumova, E., Kostadinova, N., Miteva-Staleva, J., Grozdanov, P., Ghaly, M.F., Sakr, A.A., Angelova, M. Biodiversity of contaminant fungi at different coloured materials in ancient Egypt tombs and mosques. (2018) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 71 (7), 907-915. DOI: 10.7546/CRABS.2018.07.06

Spankulova, G., Gerginova, M., Peneva, N., Alexieva, Z. Molecular identification of petroleum-degrading bacteria and characterization of their biodegradation potential related phenol. (2018) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 71 (11), 1473-1478. DOI: 10.7546/CRABS.2018.11.05

Danova, S., Nemska, V., Tropcheva, R. Bulgarian yogurt-like product „Katak“. (2017) Yogurt in Health and Disease Prevention, 307-329. DOI: 10.1016/B978-0-12-805134-4.00018-3

Petrova, P., Petrov, K. Prebiotic-Probiotic Relationship: The Genetic Fundamentals of Polysaccharides Conversion by Bifidobacterium and Lactobacillus Genera. (2017) Food Bioconversion, 2, 237-278. DOI: 10.1016/B978-0-12-811413-1.00007-3

Velikova, P., Petrov, K., Petrova, P. The cell wall anchored β-fructosidases of Lactobacillus paracasei: Overproduction, purification, and gene expression control. (2017) Process Biochemistry, 52, 53-62. DOI: 10.1016/j.procbio.2016.10.010

Petrov, K., Popova, L., Petrova, P. High lactic acid and fructose production via Mn2+-mediated conversion of inulin by Lactobacillus paracasei. (2017) Applied Microbiology and Biotechnology, 101 (11), 4433-4445. DOI: 10.1007/s00253-017-8238-0

Petrov, K., Petrova, P. Sugar transport systems involved in fructooligosaccharides utilization by the probiotic bacterium pediococcus acidilactici. (2017) Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 70 (9), 1263-1270.

Crous, P.W., Wingfield, M.J., Burgess, T.I., Carnegie, A.J., Hardy, G.E.S.J., Smith, D., Summerell, B.A., Cano-Lira, J.F., Guarro, J., Houbraken, J., Lombard, L., Martín, M.P., Sandoval-Denis, M., Alexandrova, A.V., Barnes, C.W., Baseia, I.G., Bezerra, J.D.P., Guarnaccia, V., May, T.W., Hernández-Restrepo, M., Stchige, A.M., Miller, A.N., Ordoñez, M.E., Abreu, V.P., Accioly, T., Agnello, C., Agustin Colmán, A., Albuquerque, C.C., Alfredo, D.S., Alvarado, P., Araújo-Magalhães, G.R., Arauzo, S., Atkinson, T., Barili, A., Barreto, R.W., Bezerra, J.L., Cabral, T.S., Camello Rodríguez, F.C., Cruz, R.H.S.F., Daniëls, P.P., Da Silva, B.D.B., De Almeida, D.A.C., De Carvalho, A.A., Decock, C.A., Delgat, L., Denman, S., Dimitrov, R.A., Edwards, J., Fedosova, A.G., Ferreira, R.J., Firmino, A.L., Flores, J.A., García, D., Gené, J., Giraldo, A., Góis, J.S., Gomes, A.A.M., Gonçalves, C.M., Gouliamova, D.E., Groenewald, M., Guéorguiev, B.V., Guevara-Suarez, M., Gusmão, L.F.P., Hosaka, K., Hubka, V., Huhndorf, S.M., Jadan, M., Jurjević, Ž., Kraak, B., Kučera, V., Kumar, T.K.A., Kušan, I., Lacerda, S.R., et. al. Fungal planet description sheets: 625-715. (2017) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 39 (December), 270-467. DOI: 10.3767/persoonia.2017.39.11

Pavlova, I., Milanova, A., Danova, S., Fink-Gremmels, J. Enrofloxacin and Probiotic Lactobacilli Influence PepT1 and LEAP-2 mRNA Expression in Poultry. (2016) Probiotics and Antimicrobial Proteins, 8 (4), 215-220. DOI: 10.1007/s12602-016-9225-y

Crous, P.W., Wingfield, M.J., Richardson, D.M., Le Roux, J.J., Strasberg, D., Edwards, J., Roets, F., Hubka, V., Taylor, P.W.J., Heykoop, M., Martín, M.P., Moreno, G., Sutton, D.A., Wiederhold, N.P., Barnes, C.W., Carlavilla, J.R., Gené, J., Giraldo, A., Guarnaccia, V., Guarro, J., Hernández-Restrepo, M., Kolařík, M., Manjón, J.L., Pascoe, I.G., Popov, E.S., Sandoval-Denis, M., Woudenberg, J.H.C., Acharya, K., Alexandrova, A.V., Alvarado, P., Barbosa, R.N., Baseia, I.G., Blanchette, R.A., Boekhout, T., Burgess, T.I., Cano-Lira, J.F., Čmoková, A., Dimitrov, R.A., Dyakov, M.Y., Dueñas, M., Dutta, A.K., Esteve-Raventós, F., Fedosova, A.G., Fournier, J., Gamboa, P., Gouliamova, D.E., Grebenc, T., Groenewald, M., Hanse, B., Hardy, G.E.S.J., Held, B.W., Jurjević, Ž., Kaewgrajang, T., Latha, K.P.D., Lombard, L., Luangsa-Ard, J.J., Lysková, P., Mallátová, N., Manimohan, P., Miller, A.N., Mirabolfathy, M., Morozova, O.V., Obodai, M., Oliveira, N.T., Ordóñez, M.E., Otto, E.C., Paloi, S., Peterson, S.W., Phosri, C., Roux, J., Salazar, W.A., Sánchez, A., Sarria, G.A., Shin, H.-D., Silva, B.D.B., Silva, G.A., Smith, M.T., Souza-Motta, C.M., Stchigel, A.M., Stoilova-Disheva, M.M., Sulzbacher, M.A., Telleria, M.T., Toapanta, C., Traba, J.M., Valenzuela-Lopez, N., Watling, R., Groenewald, J.Z.Fungal planet description sheets: 400–468. (2016) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 36 (JUNE), 316-458. DOI: 10.3767/003158516X692185

Gouliamova, D.E., Dimitrov, R.A., Smith, M.T., Groenewald, M., Stoilova-Disheva, M.M., Guéorguiev, B.V., Boekhout, T. DNA barcoding revealed Nematodospora valgi gen. nov., sp. nov. and Candida cetoniae sp. nov. in the Lodderomyces clade. (2016) Fungal Biology, 120 (2), 179-190. DOI: 10.1016/j.funbio.2015.05.008

Abrashev, R., Feller, G., Kostadinova, N., Krumova, E., Alexieva, Z., Gerginova, M., Spasova, B., Miteva-Staleva, J., Vassilev, S., Angelova, M. Production, purification, and characterization of a novel cold-active superoxide dismutase from the Antarctic strain Aspergillus glaucus 363. (2016) Fungal Biology, 120 (5), 679-689. DOI: 10.1016/j.funbio.2016.03.002

Petrova, P., Velikova, P., Popova, L., Petrov, K. Direct conversion of chicory flour into l(+)-lactic acid by the highly effective inulinase producer Lactobacillus paracasei DSM 23505. (2015) Bioresource Technology, 186, 329-333. DOI: 10.1016/j.biortech.2015.03.077

Crous, P.W., Wingfield, M.J., Guarro, J., Hernández-Restrepo, M., Sutton, D.A., Acharya, K., Barber, P.A., Boekhout, T., Dimitrov, R.A., Dueñas, M., Dutta, A.K., Gené, J., Gouliamova, D.E., Groenewald, M., Lombard, L., Morozova, O.V., Sarkar, J., Th Smith, M., Stchigel, A.M., Wiederhold, N.P., Alexandrova, A.V., Antelmi, I., Armengol, J., Barnes, I., Cano-Lira, J.F., Castañeda Ruiz, R.F., Contu, M., Courtecuisse, P.R., Dasilveira, A.L., Decock, C.A., Degoes, A., Edathodu, J., Ercole, E., Firmino, A.C., Fourie, A., Fournier, J., Furtado, E.L., Geering, A.D.W., Gershenzon, J., Giraldo, A., Gramaje, D., Hammerbacher, A., He, X.-L., Haryadi, D., Khemmuk, W., Kovalenko, A.E., Krawczynski, R., Laich, F., Lechat, C., Lopes, U.P., Madrid, H., Malysheva, E.F., Marín-Felix, Y., Martín, M.P., Mostert, L., Nigro, F., Pereira, O.L., Picillo, B., Pinho, D.B., Popov, E.S., Rodas Peláez, C.A., Rooney-Latham, S., Sandoval-Denis, M., Shivas, R.G., Silva, V., Stoilova-Disheva, M.M., Telleria, M.T., Ullah, C., Unsicker, S.B., Vandermerwe, N.A., Vizzini, A., Wagner, H.-G., Wong, P.T.W., Wood, A.R., Groenewald, J.Z. Fungal Planet description sheets: 320–370 (2015) Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, 34, 167-266. DOI: 10.3767/003158515X688433

Yurkov, A.M., Kachalkin, A.V., Daniel, H.M., Groenewald, M., Libkind, D., de Garcia, V., Zalar, P., Gouliamova, D.E., Boekhout, T., Begerow, D. Two yeast species Cystobasidium sychroaquaticum f.a. sp. nov. and Cystobasidium rietchieii f.a. sp. nov. isolated from natural environments, and the transfer of Rhodotorula minuta clade members to the genus Cystobasidium. (2015) Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, 107 (1), 173-185. DOI: 10.1007/s10482-014-0315-0

Tomova, I., Stoilova-Disheva, M., Lazarkevich, I., Vasileva-Tonkova, E. Antimicrobial activity and resistance to heavy metals and antibiotics of heterotrophic bacteria isolated from sediment and soil samples collected from two Antarctic islands. (2015) Frontiers in Life Science, 8 (4), 348-357. DOI: 10.1080/21553769.2015.1044130

Stoyancheva, G., Marzotto, M., Dellaglio, F., Torriani, S. Bacteriocin production and gene sequencing analysis from vaginal lactobacillus strains. (2014) Archives of Microbiology, 196(9), 645-653. DOI:10.1007/s00203-014-1003-1

Petrova, P., Petrov, K., Stoyancheva, G. Starch-modifying enzymes of lactic acid bacteria – structures, properties, and applications. (2013) Starch/Staerke, 65(1-2), 34-47. DOI:10.1002/star.201200192

Tomova, I., Stoilova-Disheva, M., Lyutskanova, D., Pascual, J., Petrov, P., Kambourova, M. Phylogenetic analysis of the bacterial community in a geothermal spring, rupi basin, bulgaria. (2010) World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26(11), 2019-2028. DOI:10.1007/s11274-010-0386-7

Petrov, K., Petrova, P. Enhanced production of 2,3-butanediol from glycerol by forced pH fluctuations. (2010). Applied Microbiology and Biotechnology, 87(3), 943-949. DOI:10.1007/s00253-010-2545-z

Petrov, K., Petrova, P. High production of 2,3-butanediol from glycerol by klebsiella pneumoniae G31. (2009). Applied Microbiology and Biotechnology, 84(4), 659-665. DOI:10.1007/s00253-009-2004-x

Georgieva, R., Iliev, I., Haertlé, T., Chobert, J. -., Ivanova, I., Danova, S. (2009). Technological properties of candidate probiotic Lactobacillus plantarum strains. International Dairy Journal, 19(11), 696-702. DOI:10.1016/j.idairyj.2009.06.006

Danova, S., Petrov, K., Pavlov, P., Petrova, P. Isolation and characterization of lactobacillus strains involved in koumiss fermentation. (2005) International Journal of Dairy Technology, 58(2), 100-105. DOI:10.1111/j.1471-0307.2005.00194.x

Stoilova, I., Krastanov, A., Stanchev, V., Daniel, D., Gerginova, M., Alexieva, Z. Biodegradation of high amounts of phenol, catechol, 2,4-dichlorophenol and 2,6-dimethoxyphenol by Aspergillus awamori cells. (2006) Enzyme and Microbial Technology, 39(5), 1036-1041. DOI:10.1016/j.enzmictec.2006.02.006

Alexieva, Z., Gerginova, M., Zlateva, P., Peneva, N. Comparison of growth kinetics and phenol metabolizing enzymes of Trichosporon cutaneum R57 and mutants with modified degradation abilities. (2004) Enzyme and Microbial Technology, 34(3-4), 242-247. DOI:10.1016/j.enzmictec.2003.10.010

Ivanova, I., Miteva, V., Stefanova, T., Pantev, A., Budakov, I., Danova, S., Boyaval, P. Characterization of a bacteriocin produced by Streptococcus thermophilus 81. (1998). Int. Journal of Food Microbiology, 42(3), 147-158. DOI:10.1016/S0168-1605(98)00067-1

 

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur