Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП - 1 / 2019 г.

ОП - 1 / 2019 г. „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ПРОФИЛАКТИКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ – ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ-БАН“
 1. Решение
 2. Обявление
 3. Документация
 4.  Образци
 5. ЕЕДОП док формат
 6. ЕЕДОП зип формат
 7. Разяснение №307/15.04.2019 г.
 8. Разяснение №332/24.04.2019 г.
 9. Протокол по чл. 103 ,ал 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.7 ППЗОП  - качен на 07/06/19 г. в 15.00 ч.
 10. Протокол №2  - качен на 13/08/19 г. в 16.00 ч.
 11. Съобщение за отваряне на ценови предложения
 12. Протокол №3 - качен на 17/09/19 г. в 17.30 ч
 13. Доклад №556 от 17.09.19 - качен на 17/09/19 г. в 17.30 ч
 14. Решение №РИ-ОП1-559 от 17.09.2019 г.-качено на 17/09/19 г. в 17.30 ч  Линк към преписка
 15. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
 16. Договор №103 от 26.11.2019 г.качен на 28.11.2019 г.
 17. Договор №104 от 26.11.2019 г.качен на 28.11.2019 г.
 18. Договор №105 от 26.11.2019 г.качен на 28.11.2019 г.
 19. Договор №106 от 27.11.2019 г. - качен на 29.11.2019 г.
 20. Договор №107 от 27.11.2019 г.качен на 29.11.2019 г.
 21. Договор №108 от 27.11.2019 г.качен на 29.11.2019 г.
 22. Договор №116 от 27.11.2019 г.качен на 29.11.2019 г.
 23. Договор №117 от 27.11.2019 г. - качен на 29.11.2019 г.
 24. Договор №109 от 28.11.2019 г.качен на 30.11.2019 г.
 25. Договор №110 от 28.11.2019 г. - качен на 30.11.2019 г.
 26. Договор №112 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 27. Договор №113 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 28. Договор №114 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 29. Договор №115 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 30. Договор №119 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 31. Договор №120 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 32. Договор №121 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 33. Договор №122 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 34. Договор №123 от 29.11.2019 г. - качен на 01.12.2019 г.
 35. Договор №124 от 05.12.2019 г. - качен на 07.12.2019 г.
 36. Договор №125 от 05.12.2019 г. - качен на 07.12.2019 г.
 37. Изпълнен договор ОП-1-2019 Pидаком ОП 5 - качен на 15.07.2020 г.
 38. Изпълнен договор ОП-1-2019 АА Медикъл ОП 1 - качен на 15.07.2020 г.
 39. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 11 - качен на 15.07.2020 г.
 40. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 12 - качен на 15.07.2020 г.
 41. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 15 - качен на 15.07.2020 г.
 42. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 16 - качен на 15.07.2020 г.
 43. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 17 - качен на 15.07.2020 г.
 44. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 19 - качен на 15.07.2020 г.
 45. Изпълнен договор ОП-1-2019 Фот ОП 14 - качен на 15.07.2020 г.
 46. Изпълнен договор ОП-1-2019 Фот ОП 18 - качен на 15.07.2020 г.
 47. зпълнен договор ОП-1-2019 Диамед ОП 2 - качен на 26.2.2021 г.
 48. Изпълнен договор ОП-1-2019 Диамед ОП 3 - качен на 26.2.2021 г.
 49. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 4 - качен на 26.2.2021 г.
 50. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 7 - качен на 26.2.2021 г.
 51. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 8 - качен на 26.2.2021 г.
 52. Изпълнен договор ОП-1-2019 ЕЛТА ОП 10 - качен на 26.2.2021 г.
 53. Изпълнен договор ОП-1-2019 Лабимекс ОП 13 - качен на 26.2.2021 г.
 54. Изпълнен договор ОП-1-2019 Софлаб ОП 6 - качен на 26.2.2021 г.
  Дата на създаване: 01.04.2019 г.     15.20 ч.    
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur