Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП - 2 / 2019

ОП - 2/ 2019 г. „ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” КЪМ БАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ»
 1. Решение
 2.  Обявление
 3. Документация
 4. Образци
 5. Образец ЕЕДОП док формат
 6. Образец ЕЕДОП зип формат
 7.  Разяснение №324/22 от 04.2019 г.
 8. Протокол №1 - качен на 05.07.2019 г.   13.10 ч.
 9. Протокол №2качен на 01.10.2019 г.   16.30 ч.
 10. Отваряне на ценови оферти
 11. Протокол № 3 от работата на комисията  - качен на 31.10.2019 г.   17.10 ч.
 12. Доклад от работата на комисията - качен на 31.10.2019 г.   17.15 ч.
 13. Решение за избор на изпълнител - качен на 31.10.2019 г.   17.17ч.
 14. Обявление за възложена поръчкакачен на 09.03.2020 г.   13.10ч.
 15. Договор № 127 от 10.12.2019г.качен на 11.12.2019 г.
 16. Договор № 134 от 12.12.2019г.качен на 14.12.2019 г.
 17. Договор № 135 от 12.12.2019г.качен на 14.12.2019 г.
 18. Договор № 136 от 12.12.2019г.качен на 14.12.2019 г.
 19. Договор №137 от 13.12.2019 г. - качен на 15.12.2019 г.
 20. Договор№138 от 13.12.2019 г. - качен на 15.12.2019 г.
 21. Договор №139 от 13.12.2019 г. - качен на 15.12.2019 г.
 22. Договор №140 от 13.12.2019 г. - качен на 15.12.2019 г.
 23. Договор №141 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 24. Договор № 142 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 25. Договор № 143 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 26. Договор № 144 от 23.12.2019 г.качен на 27.12.2019 г.
 27. Договор №145 от 23.12.2019 г.качен на 27.12.2019 г.
 28. Договор №146 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 29. Договор №147 от 23.12.2019 г.качен на 27.12.2019 г.
 30. Договор №148 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 31. Договор №149 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 32. Договор№150 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 33. Договор №151 от 23.12.2019 г. - качен на 27.12.2019 г.
 34. Договор №152 от 23.12.2019 г.качен на 27.12.2019 г.
Линк към преписка Дата на създаване: 08.04.19 г.   17.30 ч.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur