Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП - 3 /2019 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ОП – 3 / 2019 г.  Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “
 1. Решение
 2.  Обявление
 3. Документация
 4. Образци
 5. Образец ЕЕДОП док формат
 6. Образец ЕЕДОП зип формат
 7.  Документация док формат
 8. Протокол №1            качен на 15.07.2019 г. в 13.15 ч.
 9. Протокол №2          качен на 13/08/19 г. в 17.20 ч. 
 10. Съобщение за отваряне на ценови предложения
 11. Протокол №3          качен на 04/10/19 г. в 17.30 ч. 
 12. Доклад                       качен на 04/10/19 г. в 17.31 ч. 
 13. Решение  ОП3          качен на 04/10/19 г. в 17.32 ч. 
 14. Договор № 104 от 26.11.2019 г.качен на 27.11.2019 г.
 15. Договор №105  от 26.11.2019 г.качен на 27.11.2019 г.
 16. Договор № 118  от 02.12.2019 г.  - качен на 04.12.2019 г.
 17. Договор №126 от 09.12.2019 г.качен на 11.12.2019 г.
 18. Договор № 128 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 19. Договор № 129 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 20. Договор № 130 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 21. Договор № 131 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 22. Договор № 132 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 23. Договор № 133 от 11.12.2019 г. - качен на 13.12.2019 г.
 24. Договор № 154 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
Линк към преписка Дата на създаване: 12.04.19 г.   17.30 ч.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur