Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП - 3 /2019 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ОП – 3 / 2019 г.  Доставка на химикали, среди, ензими, китове, рекативи, антитела, лабораторни изделия и консумативи, праймери и други за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научно-изследователски проекти “
 1. Решение
 2.  Обявление
 3. Документация
 4. Образци
 5. Образец ЕЕДОП док формат
 6. Образец ЕЕДОП зип формат
 7.  Документация док формат
 8. Протокол №1            качен на 15.07.2019 г. в 13.15 ч.
 9. Протокол №2          качен на 13/08/19 г. в 17.20 ч. 
 10. Съобщение за отваряне на ценови предложения
 11. Протокол №3          качен на 04/10/19 г. в 17.30 ч. 
 12. Доклад                       качен на 04/10/19 г. в 17.31 ч. 
 13. Решение  ОП3          качен на 04/10/19 г. в 17.32 ч. 
 14. Договор № 104 от 26.11.2019 г.качен на 27.11.2019 г.
 15. Договор №105  от 26.11.2019 г.качен на 27.11.2019 г.
 16. Договор № 118  от 02.12.2019 г.  - качен на 04.12.2019 г.
 17. Договор №126 от 09.12.2019 г.качен на 11.12.2019 г.
 18. Договор № 128 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 19. Договор № 129 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 20. Договор № 130 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 21. Договор № 131 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 22. Договор № 132 от 11.12.2019 г.качен на 13.12.2019 г.
 23. Договор № 133 от 11.12.2019 г. - качен на 13.12.2019 г.
 24. Договор № 154 от 11.12.2019 г. – качен на 13.12.2019 г.
Линк към преписка Дата на създаване: 12.04.19 г.   17.30 ч.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur