Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП-5/2019 г. Публично състезание

„Доставка на антитела и маркирани антитела, имунологични китове, химикали и реактиви, специфични продукти за нетерапевтични цели, реактиви и консумативи за електрофореза, среди за клетъчно култивиране и добавки към тях, реактиви и консумативи за флоуцитометричен анализ за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН.
6. Решение за одобряване на обяление за изменение или допълнителна информация 7. Протокол №1 - качен на 10.12.2019 г. в 15.35 ч. 8. Протокол №2 качен на 27.01.2020 г. в 16.35 ч. 9.  Съобщение за отваряне на ценовите предложения качен на 27.01.2020 г. в 16.35 ч. 10. Протокол №3качен на 17.02.2020 г. в 17.30 ч. 11. Решение за избор на изпълнител  - качен на 17.02.2020, 17:30 ч. 12. Обявление за прекратяване  качен на 05.03.2020, 17:30 ч. 13. Обявление за възложена поръчка - качен на 30.04.2020, 17:30 ч. 14. Договор №156 от 31.03.2020 г. качен на 02.04.2020 г. 15. Договор №157 от 31.03.2020 г.качен на 02.04.2020 г. 16. Договор №158 от 31.03.2020 г.качен на 02.04.2020 г. 17. Договор №159 от 31.03.2020 г.качен на 02.04.2020 г. 18. Договор №160 от 31.03.2020 г.качен на 02.04.2020 г.  
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur