Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ОП-2/2020 г.

ОП-2/2020 г. „Доставка на апаратура, необходима за нуждите на Институт по микробиология „Стефан Ангелов” към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти с четиридесет и шест обособени позиции
8. Разяснения - качен на 13.04.2020 г.
11. Отваряне на цени - качен на 27.11.2020 г.
16. Договор №204 - качен на  1.04.2021 г. 17. Договор №205 - качен на  1.04.2021 г. 18. Договор №206 - качен на  1.04.2021 г. 19. Договор №207 - качен на  1.04.2021 г. 20. Договор №208 - качен на  1.04.2021 г. 21. Договор №209 - качен на  1.04.2021 г. 22. Договор №210 - качен на  2.04.2021 г. 23. Договор №211 - качен на  2.04.2021 г. 24. Договор №212 - качен на  2.04.2021 г. 25. Договор №213 - качен на  2.04.2021 г. 26. Договор №214 - качен на  1.04.2021 г. 27. Договор №215 - качен на  2.04.2021 г. 28. Договор №216 - качен на  2.04.2021 г. 29. Договор №218 - качен на  8.04.2021 г. 30. Договор №219 - качен на  19.04.2021 г. 31. Договор №220 - качен на  19.04.2021 г. 32. Договор №221 - качен на  19.04.2021 г. 33. Договор №222 - качен на  19.04.2021 г. 34. Договор №223 - качен на  19.04.2021 г. 35. Договор №224 - качен на  19.04.2021 г. 36. Договор №225 - качен на  19.04.2021 г. 37. Договор №226 - качен на  23.04.2021 г. 38. Договор №227качен на 28.05.2021 г.
До всички заинтересовани лица, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗП на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г. 
 
Удължава се срокът за подаване на офертите до 29.05.2020 г. 17:00 часа.
 
Максимален срок, през който оферентът е обвързан с офертата: 25.11.2020 г. , 00:00 часа.
 
Условия за отваряне на офертите: 02.06.2020 г. , 11:00 часа.
Линк към АОП
Дата на създаване: 20.03.2020 г.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur