Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТ 2018 г.

А 2.3.1. Редактор на научен сборник А 3.1.7. Участие в изпитни комисии А 3.2.1. Научен ръководител/консултант на защитили докторанти А 3.2.2. Ръководство на докторанти А 4.7.1. Научни награди Всички видове представяния Всички проекти - над 150 000 лева Всички цитати Е15а: Реализация на научни продукти - Завършени в периода Е15б: Реализация на научни продукти - Актуални в периода Е18: Патенти – в експертиза - стар Е20: Патенти – действащ - стар E22/1: Докторанти към началото на периода E22/2: Зачислени докторанти през периода Е 22 3: Отчислени докторанти през периода E22/4: Докторанти към края на периода E22/5: Защитили докторанти в периода Е33: Научно сътрудничество Е40: Гостували чуждестранни учени Лекции и други обществени изяви ПРОЕКТИ - (в) одобрени E: Участие в органи на управление на научни учреждения, организации и висши училища E 1.6.1 а: Научни монографии E 03/8.1 Научно-популярни произведения - излезли от печат E 3.7 Организирани от звеното международни научни форуми (с минимум 30 участника) E13: Научни мрежи E24/3: Следдипломни квалификации и специализации, ръководени от служители на звеното E24/4: Подготвени дипломанти, ръководени от служители на звеното E 24/5 Подготвени докторанти извън БАН, ръководени от служители на звеното (защитата е в периода) E24: Лекции, спец.курсове, упражнения и семинари, водени от служители на звеното E26/C1: Експертизи в помощ на институции – платени E26/C2: Рецензии и становища по процедури за образователно ниво, научни степени и академични длъжности E26/B1: Участие в съвети, комисии и други експертни органи на външни за БАН институции E26/D2: Други рецензии E26/D3: Членство в организационни и програмни комитети на научни форуми E26/E: Членство в редакционни колегии и съвети на международни научни издания E26/F: Членство в редакционни колегии и съвети на международни научни издания E30/1: Участие в международни конференции с доклади или съавторство E30/2: Участие в национални/чуждестранни конференции с доклади или съавторство E отчет: Съставителство/редакторство на тематичен сборник, брой от списание E: Участие в експертни органи в областта на науката и висшето образование E: Участие в органи на управление на БАН или СНЗ на БАН  
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur