Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" („Вирусология“ – 01.06.13), за нуждите на Департамент „Вирусология“, Лаборатория „ДНК вируси и онколитични вируси“, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" („Микробиология“ – 01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция "Микробна биохимия", със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3. направление "Биологически науки" („Микробиология“ – 01.06.12), за нуждите на Департамент „Обща микробиология“, секция "Морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия", със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3 направление „Биологически науки” (01.06.23 „Имунология”) за нуждите на Департамент по Имунология, лаб. „Експериментална имунология” със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” при БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3, направление „Биологически науки”, научна специалност Микробиология, (01.06.12) за нуждите на Департамент по Приложна микробиология (Лаборатория „ Екстремофилни бактерии”), със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

  Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3 направление „Биологически науки” (01.06.12 „Микробиология”) за нуждите на Департамент по Инфекциозна микробиология, Лаборатория „Генетика и лекарствена резистентност на микобактериите” със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН обявява три конкурса за главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” (02.11.11 „технология на биологично активните вещества” – един и 01.06.13 „Вирусология” – двама) за нуждите на Департамент „Приложна микробиология”, Департамент „Вирусология” и Лабораторен център  „Пастьор”, със срок 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

 Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки ” (Имунология – 01.06.23) за нуждите на Департамент „Имунология” и (Микробиология - 01.06.12) за нуждите на Департамент „Приложна микробиология”, със срокове 2 месеца от обнародването им в ДВ. Документите се подават в Института, гр. София 113, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 26, тел. 979-31-24.

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по шифър 4.3, направление „Биологически науки” („Микробиология” - 01.06.12) за нуждите на лаборатория „Приложни биотехнологии” Департамент по приложна микробиология – гр. Пловдив, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-56.

   

  Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява конкурси за двама главни асистенти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” („Микробиология” - 01.06.12) за нуждите на секция „Микология” и Департамент по Инфекциозна микробиология, със срокове 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-63-24.

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur