Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

Проект Д03-100/05.06.2015

„Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори” Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество” Програмен оператор: Министерство на образованието и науката Бенефициент: Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, София, България Проектен Партньор: Проф. Нилс Каре Биркеланд Факултет по биология с център по геобиология, Университета в Берген, Берген, Норвегия Номер на програмата: БГ Д03 Номер на проекта: 100 Дата на одобрение: 05.06.2015 Дата на финансиране: 03.09.2015 Дата на приключване: 30.09.2016 Общ размер на гранта:  € 132348.00 Финансиране от EEA Grants:  € 119113.00 Цел на проекта: С изпълнението на настоящия проект се цели опознаване археалното разнообразие в български горещи извори и изолирането на нови екстремофилни археи, предлагащи нови биотехнологични възможности. Археите са най-скоро описаното царство на живота, за които информацията е твърде оскъдна поради трудното им култивиране. Специфичната роля на проекта се свежда до предаване опита на норвежките учени в култивирането и характеризирането на археите, техните механизми за високотемпертурна адаптация, геномика и използване на техния биотехнологичен потенциал. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е екипът от български и норвежки учени да съдейства на европейските учени в усилията им за разкриване на фундаменталното, екологично и биотехнологично значение на Archaea и да съдейства разработването на ново и перспективно научно направление във водещата българска организация. Планираната шест месечна работа на млад български учен в норвежкия екип, който след това да предаде своите знания на колегите си е в съгласие с насърчаваните от Програмата повишаване на научния обмен и повишаване на експертизата и значимостта на изследванията на българските учени. Идентифицирането на нови археални ензими и полизахариди ще съдейства за развитие на биотехнология, основана на нови вещества и процеси с генетични източници от микроорганизми, изолирани от български ниши. Координатор на проекта е доц. Дбн Маргарита Камбурова, ръководител лаборатория „Екстремофилни бактерии”, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН. Участници в проекта: Гл. Асистент Маргарита Дишева-Стоилова Гл. Асистент Димитрина Люцканова Гл. Асистент Надя Радченкова Гл. Асистент Иванка Бояджиева Асистент Спасен Василев Докторант Николета Ботева Анотация ЦЕЛИ Целта на проекта е да се опознаят обитателите на горещите извори в България, принадлежащи към най-скоро откритото и все още непознато царство на живота – археите. Специфичната цел на проекта се свежда до предаване опита на норвежките учени в култивирането и характеризирането на археите, техните механизми за високотемпературна адаптация, геномика и използване на техния биотехнологичен потенциал. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Общият срок за изпълнение на проекта е 16 месеца. Проектът е одобрен на 05.06.2015 г., финансиран е на 03.09.2015 г., приключва на 30.09.2016 г. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Българските и норвежки учени ще допринесат към световните и европейски научни усилия за разкриване на фундаменталното, екологично и биотехнологично значение на Archaea. -          Ще се разработи ново и перспективно научно направление в Институт по микробиология, БАН, с което ще се утвърди водещата му роля в страната за изучаване на екстремофилните  микроорганизми. -          Планираната шест месечна работа на млад български учен в норвежкия екип е в съгласие с насърчаваните от Програма ЕЕА повишаване на научния обмен, експертизата и значимостта на изследванията на българските учени. -          Идентифицирането на нови археални ензими и полизахариди ще съдейства за развитие на биотехнология, основана на нови вещества и процеси с генетични източници от микроорганизми, изолирани от български горещи извори. ЕКИП Бенефициент – Институт по микробиология, БАН Партньор - Факултет по биология с център по геобиология, Университета в Берген, Берген, Норвегия, Проф. Нилс-Каре Бикеланд Мениджмънт: Ръководител на проекта – Доцент дбн Маргарита Камбурова Директор на Институт по микробиология, БАН – Чл. кор. Двмн  Христо Найденски Главен счетоводител: Антоанета Царева Членове на работния екип: Доцент дбн Маргарита Камбурова Главен асистент д-р Надя Радченкова Главен асистент д-рИванка Бояджиева Главен асистент д-р Маргарита Стоилова-Дишева Главен асистент д-р Димитрина Люцканова Асистент Спасен Василев Докторант Николета Ботева ДЕЙНОСТИ Дейност 1: Управление на Проекта Дейност 2: Експериментална работа Дейност 3: Обмяна на визити Дейност 4: Информация и публичност Дейност № 5. Организиране на международна конференция Резултати и публичност ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНОСТ РЕЗУЛТАТИ ГАЛЕРИЯ Контакти Ръководител на проекта: доц. дбн Маргарита Камбурова Тел.:+3592 9793176 Е-mail: margikam@microbio.bas.bg Директор на ИМикБ, БАН: Чл. кор. двмн Христо Найденски Тел.:+3592 8732754 Е-mail: hnajdenski@abv.bg    

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Мрежа „Пастьор”
Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur