Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

План за публичност

План за публичност:
  • С цел достигане на информацията до широката общественост се предвижда провеждането на две пресконференции с представители на медиите – първата ще бъде проведена при стартиране на проекта, на която ще се обяснят целите и задачите на проекта, при което ще бъде отбелязан източника на финансиране и ще се популяризират ЕЕА грантовете. Втората ще бъде проведена по време на Международен семинар, в който учени от всички поканени страни ще  споделят впечатленията си от изпълнението на проекта и от семинара, спонсорирани от ЕЕА програмата.
  • Проектът предполага организирането в София на Международен семинар, в който да участват водещи учени от голям брой страни според финансовите възможности на проекта. На този семинар ще бъде безусловно и видимо демонстрирана финансовата поддръжка на проекта от ЕЕА BG09 чрез включване логото на ЕЕА Програмата и индикация за финансирането, съобразени с Ръководството за комуникации и дизайн към програмата.
  • В уебсайта на Института по микробиология, БАН (www.microbio.bas.bg) ще бъде създадена страница, посветена на ЕЕА Програмата, в която ще се включва информация за:
(a)    целите на ползвателите на гранта, индикация за административните лица в Института, отговорни за публичност на резултатите и контактните лица (b)   активностите по изпълнение на проекта от ЕЕА Програмата, постигнатите резултати, сътрудничеството с колектива от държавата донор, информация за работата на български млад учен в Норвежкия колектив, с ясно указание за механизма на спонсориране (c)    ролята на държавата донор в изпълнението на проекта (d)   информация за мерките за публичност, включваща научните активности и постигнатите резултати и приносът на финансирането от ЕЕА програмата (e)    информация за пресконференциите с участието на пресата (f)    информация за провеждането на Международен семинар, спонсориран от ЕЕА Програмата.   Информацията в Интернет страницата ще бъде обновявана на всеки четири месеца
  • В изпълнение на Плана за публичност се предвижда монтирането на билборд на входа на Института, указващ финансирането на проект по ЕЕА програмата.
  • Във всички публични материали като постери за участие в международни и национални конференции ще бъде включено логото на ЕЕА Програмата и индикация за финансирането. В научните публикации ще бъде изказвана благодарност за финансовата подкрепа на Програмата.
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur