Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ПРОЕКТ ДН11/05/2017 г.

СИРТУИНИ  (SIRTs) – НОВИ МИШЕНИ ЗА ФИНА СЕЛЕКТИВНА ЕПИГЕНЕТИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПАТОЛОГИЯТА ПРИ СТАВНО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ

Финансираща организация: Фонд Научни изследвания, МОН, РБългария

Бенефициент: Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“, БАН

Начална и крайна дата на проекта:14.12.2017 – 14.06.2020 г.

Общ размер на финансиране:120 000 лв.

Цел на настоящия проект е да постигне финна регулация на ставната патология и острото възпаление при грипна инфекция чрез насочена терапия към сиртуини (SIRT), хистон деацетилази от клас III. SIRTs са ключови фактори, които изтриват придобити епигенетични модификации, регулират генната транскрипция чрез хистон деацетилиране и предизвикват пост-транскрипционни промени на протеини в цитозола и митохондриите по клетъчно-рестриктиран/специфичен маниер.

Очакваните резултати ще имат фундаментално значение, защото ще:

 • послужат като “proof of concept” за нов, оригинален и многообещаващ подход за лечение на артрит чрез насочено действие към сиртуините;
 • покажат общ механизъм за контрол и баланс на клетъчните функции;
 • предложат нови данни за ролята на неутрофилите при артрит в условия на белодробна грипна инфекция.
 • предложат нови данни за прилагане на сиртуин модулатори при ставна патология по време на грипна инфекция.

Очакваните резултати ще имат приложно значение, тъй като:

 • предложат алтернатива за лечение на ставни заболявания чрез фина селективна епигенетична настройка на имунния отговор;
 • предложат алтернатива за лечение на грипни инфекции чрез фин контрол на имунологичния отговор при инфекция;
 • предложат нов експерименален модел на артрит с инфекция за мониториг на страничните ефекти от нови терапии;
 • подпомогнат прилагането на нов алгоритъм за лечение, основан на персонализиран подход

Дейностите по проекта ще:

 • повишат капацитета на кандидатстващата организация в консултанска дейност;
 • повишат възможностите за колаборация;
 • повишат квалификацията и професионалното израстване на членовете на колектива; ще създадат компетентност за привличане на нови членове и за разгръщане на научния потенциал на учените в екипа.

Научен екип: Ръководител на научния колектив Доцент д-р Петя Димитрова Участници: Лора Симеонова, гл. ас. д-р Иглика Джумерска-Алексиева, гл. ас. д-р Галина Гегова, специалист-магистър Кирилка Тодорова, лаборант-бакалавър Деян Дончев, студент Калин Стоянов, студент Мирена Железарова, студент Проф. Luciano Saso, University of La Sapienza, Rome Проф. Чавдар Василев, дмн

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Мрежа „Пастьор”
Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur