Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Пета международна конференция

НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО „ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”,  ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ „СТЕФАН АНГЕЛОВ” – БАН ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА - ПЛОВДИВ
А
Със съдействието на: Институт за космически изследвания и технологии – БАН Биологически факултет при СУ „Св. Климент Охридски” Балканска екологична федерация
А
А
ОРГАНИЗИРАТ Пета международна конференция „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (ЕИООС'2017) място: гр. Пловдив дата: 5-7 юни 2017 г.
А 
А
Международен програмен комитет (МПК): Председател: акад. Александър Александров Зам.-председатели: проф. Александър Таширев, проф. Вячеслав Илин, проф. Георги Сомов, проф. Клеменс Постен, доц. Денчо Денчев
Национален организационен комитет (НОК): Съпредседатели: чл.- кор. Христо Найденски, доц. Иван Симеонов Зам.-председатели: доц. Светозар Нейков, доц. Пламен Ангеловю
 А
Тематични направления: • човек и биосфера; • биоразнообразие и екосистеми; • екологични биотехнологии; • космически технологии и околна среда; • екологичен мониторинг; • екологизация на селското и горското стопанство; • ВЕИ и биогорива; • моделиране на екосистеми; • биоавтоматика и биоинформатика.
 А
Работни езици: български и английски
На конференцията ще бъдат изнесени научни и научно-приложни доклади, постери и фирмени презентации. Избрани материали ще бъдат публикувани в списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда”.
 А
СРОКОВЕ: Заявка за участие и резюмета на докладите (от ½ до 1 стр.)                             15.04.2017 г. Второ съобщение:                                                                                                   30.04.2017 г. Представяне на доклад/постер (по електронен път):                                          15.05.2017 г. Програма на конференцията:                                                                                30.05.2017 г. Регистрация:                                                                                                          05.06.2017 г.
                                                                                                                                (от 8 до15 ч.)
А
Пълен текст на докладите се представя на електронен носител, оформен съгласно изискванията на списанието (http://www.ecoleng.org).
Заявката (по приложената бланка) трябва да бъде изпратена на адрес: Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда” София 1113, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 26, тел. (02) 979 3614 (GSM 0889 711 888) E-mail: ecoleng@abv.bg; http://www.ecoleng.org/
 А
Такса за правоучастие: А. До 10.05.2017 г.):    70 лв. – за участник с доклад или постер                                      50 лв. – за млад учен (като първи автор) Б. от 11.05.2017 г.:      90 лв. – за участник с доклад или постер                                     70 лв. – за млад учеи (като първи автор)
 А
Таксата за правоучастие на млади учени и пенсионери може да се редуцира след писмена заяв-ка до НОК. Всеки участник, заплатил таксата, има право да представи 1 доклад или постер (самостоятелен или в съавторство) и да получи материалите от конференцията.
 А
Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банкова сметка: Първа инвестиционна банка IBAN BG32FINV91501203849478 София 1000, пл. “Народно събрание” 12 BIC FINVBGSF
А
 А
                                                   ЗАЯВКА  А  ШАБЛОН
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur