Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ 09.10.2017 Г.

СЪОБЩЕНИЕ На 09.10.2017 г. (понеделник) от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, ет. 2  ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”  на Жени Георгиева Митева-Сталева на тема: „Нискотемпературен стрес и стареене на клетките при антарктически гъби“ Материалите по защитата се намират на разположение в каб. № 218 на Института.   АВТОРЕФЕРАТ   НАУЧНО ЖУРИ: Вътрешни членове: Доц. д-р Златка Милчева Алексиева - Председател на НЖ , рецензия Проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова  - становище Външни членове:    Проф. дмн Тодор Веселов Кантарджиев – НЦЗПБ,  рецензия Проф. дбн Искра Витанова Иванова  – БФ, СУ „Св. К. Охридски“,  становище Доц. д-р Галина Христова Сачанска –- НБУ, становище   РЕЦЕНЗИИ: Доц. д-р Златка Милчева Алексиева – вътрешен член Проф. дмн Тодор Веселов Кантарджиев - НЦЗПБ, – външен член СТАНОВИЩА: Проф., дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова  - становице Проф. дбн Искра Витанова Иванова  – БФ, СУ „Св. К. Охридски“,  становице Доц. д-р Галина Христова Сачанска –- НБУ, становище  
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur