Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ 16.04.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ На 16.04.2014 г. от 14.00 ч. в залата на Института по микробиология „Стефан Ангелов”,БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, гр. София, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Даниела Иванова Ишлимова на тема:  Бактериофагови инфекции и придобиване на резистентност приStreptococcus thermophilus ” Материалите по защитата се намират на разположение в кабинета на научния секретар на Института по микробиология „Стефан Ангелов”, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 26, каб. 218.    АВТОРЕФЕРАТ   НАУЧНО ЖУРИ:  Вътрешни членове:  Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн  Доц. д-р Пенка Младенова Петрова  Външни членове:  Проф. д-р Вера  Атанасова Максимова – Тодорова  Проф. д-р Лилия Панайотова Василева  Доц. д-р Жечко Панайотов Димитров      РЕЦЕНЗИИ:  Проф. д-р Лилия Панайотова Василева  Доц. д-р Жечко Панайотов Димитров СТАНОВИЩА:  Проф. Мария Богомилова Ангелова, дбн  Проф. д-р Вера  Атанасова Максимова – Тодорова  Доц. д-р Пенка Младенова Петрова  
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur