Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ Конкурс

СЪОБЩЕНИЕ

Институтът по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН – София, обявява два конкурса за двама доценти по шифър 4.3, направление „Биологически науки” (01.06.23 „Имунология” – един и 01.06.13 „Вирусология” - един) за нуждите на Департамент ”Имунология” и Департамент ”Вирусология”, със срок 2 месеца от обнародването им в Държавен вестник. Документи се подават в Института, гр. София - 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 26, тел. 979-31-24.

 Научното жури, назначено със заповед № I-94/09.07.2014 г. на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов”  в състав:

 Вътрешни членове:

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

 Външни членове:

Чл.-кор. проф. Георги Христов Русев, дбн  - ИМБ, БАН

Проф. Фани Георгиева Мартинова, дмн  – УМБАЛСМ „Пирогов”

Проф. Стефан Радославов Лолов, дмн – ИБИР, БАН

Проф. Елена Богданова Николова, дбн – ИЕМПАМ, БАН

ще проведе второто си заседание на  23.10.2014 г. (четвъртък) от 11 ч. с дневен ред:

Избор на доцент по микробиология, обявен в ДВ бр. 39/09.05.2014 г.

Заседанието ще се проведе в Залата на Института.

CV  на гл. асистент Цветанка Стефанова

Списък с публикации на гл. асистент д-р Цветанка Стефанова

Списък с цитати на гл. асистент д-р  Цветанка  Стефанова

CV  на асистент  Велизар Шиваров

Списък с публикации на асистент Велизар Шиваров

Списък с цитати на асистент Велизар Шиваров

РЕЦЕНЗИИ:

Проф. Стефан  Радославов Лолов, дмн

Проф. Елена Богданова Николова, дбн

СТАНОВИЩА:

Чл.-кор. проф. Георги Христов Русев, дбн

Проф. Чавдар Любенов Василев, дмн

Проф. Нина Димитрова Ивановска, дбн

Проф. Фани Георгиева Мартинова, дмн

Доц. д-р Андрей  Иванов  Чорбанов

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur