Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ 21.03.2016  г.

СЪОБЩЕНИЕ  Научното жури, назначено със заповед № I-156/08.12.2015 г.  на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:   Вътрешни членове: Доц.  д-р  Маргарита Стоянова Камбурова дбн Доц. д-р  Светла Трифонова Данова, дбн  Доц. д-р  Златка Милчева Алексиева  Доц. д-р Кънчо Любенов Лахчев Външни членове:  Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн – НЦЗПБ, София  Проф. Бойко  Божидаров  Георгиев, дбн – ИБЕИ, БАН  Проф. д-р Райчо Йонков Димков – БФ, СУ „Св. Климент Охридски”   ще проведе второто си заседание на  21.03.2016  г. (понеделник)  от 14.00 ч.  с  дневен ред : Избор на доцент по микробиология , обявен в ДВ бр.82/23.10.2015 г. Заседанието ще се проведе в Залата на Института.   CV на асистент д-р Дилнора Гулямова Списък с публикации на асистент д-р Дилнора Гулямова Списък с цитати на асистент д-р Дилнора Гулямова   РЕЦЕНЗИИ: Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн Проф. Бойко Божидаров Георгиев, дбн Доц. д-р Златка Милчева Алексиева СТАНОВИЩА: Проф. д-р Райчо Йонков Димков Доц. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн Доц. д-р Светла Трифонова Данова, дбн Доц. д-р Кънчо Любенов Лахчев
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur