Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

СЪОБЩЕНИЕ 10.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ Научното жури, назначено със заповед № I-68/23.06.2017 г. на Директора на Института по микробиология „Стефан Ангелов” в състав:   Вътрешни членове: чл.-кор. дтн Атанас Иванов Павлов доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова Външни членове: проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова – ИФРГ - БАН проф., дсн Стефан Ангелов Денев – Тракийски университет, Стара Загора проф., дбн Яна Илиева Топалова – БФ, СУ „Св. Климент Охридски проф. д-р Калоян Кирилов Петров – ИИХ - БАН проф., дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ – БАН   ще проведе второто си заседание на 10.10.2017 г. (вториник) от 11:00 ч. в залата на Института, с дневен ред: Избор на доцент по професионално направление: 5.11. Биотехнологии (02.11.11 - Технология на биологично активните вещества), обявен вДВ бр. 32/21.04.2017 г.   CV на ас. д-р Александър Крумов Списък с публикации на ас. д-р Александър Крумов Списък с цитати на ас. д-р Александър Крумов Scopus-citation overview на ас. д-р Александър Крумов Списък научни-научно-приложни приноси   РЕЦЕНЗИИ:  проф., дсн Стефан Ангелов Денев проф., дтн Венко Николаев Бешков – ИИХ – БАН СТАНОВИЩА: доц. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова-Миланова чл.-кор. дтн Атанас Иванов Павлов проф. д-р Лиляна Георгиева Гигова проф., дбн Яна Илиева Топалова проф. д-р Калоян Кирилов Петров
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur