Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ БИОРЕМЕДИАЦИЯ И БИОГОРИВА

 

Ръководител: Доц. д-р Людмила Кабаиванова
Тел.: +359 2 979 31 67
E-mail: lkabaivanova@yahoo.com

 

     

СЪСТАВ:


Доц. д-р Aдриана Гущерова
Тел.: +359 2 979 31 27
E-mail: marine_bg@abv.bg  

Ас. Лиляна Начева
Тeл.: +(359) 2 898 690 599
E-mail: lin1@abv.bg

Допълнителна информация  

Лаборант Теодора Алексиева  

Ас. Венелин Хубенов
Тел.: +359 2 979 31 05
E-mail: vhubenov7@gmail.com  

Гл. Ас. д-р Елена Чорукова
Тел.: +359 2 979 31 88

E-mail: elena@microbio.bas.bg  

Инженер Георги Вълевски
Тел.: +359 2 979 31 21
E-mail: g.valevski@gmail.com  

Специалист Снежанка Михайлова
Тел.: +359 2 979 31 05

E-mail: snejanka11@avb.bg  

Технолог, биотех. синтез Ирина Петрова Николова
Тел.: +359 2 979 31 05
E-mail:  irinanikolova@microbio.bas.bg

Технолог, биотех. синтез Невен Христов Димитров
Тел.: +359 2 979 31 05
E-mail:  neven.dimitrov@gmail.com

 

ТЕКУЩИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:  

     

 • Физиология, биохимия, биосинтез и идентификация на първични и вторични метаболити от актиномицети и филаментозни гъби. Изследванията са насочени към: таксономия, физиология, биохимия и биосинтез на ензими, антибиотици. Оптимизация на условията за продукция на екстрацелуларни хидролитични ензими и други биологично активни вещества от свободни и имобилизирани клетки. Характеристика на получените ензимни препарати и изследване на възможностите за тяхното приложение.
 • Изследване на физиологичния отговор на микроорганизми към различни замърсявания: тежки метали, фенол, петролни продукти.
 • Биоремедиация на различни ксенобиотици от свободни и имобилизирани клетки.
 • Детоксификация на водни екосистеми, замърсени с тежки метали и фенолни деривати.
 • Разработване на варианти на технологии за микробиален синтез на аминокиселини (лизин, валин, лейцин), в зависимост от източниците на суровина.
 • Създаване на уникална технологична схема за очистване на СО2 от биогаз на база използването на мироводорасли във високоефективни фотобиореактори; Разработена е схема за култивиране на микроводорасли с цел многоцелевото използване на биомасата им, както за енергетични цели, така също и за продукция на ценни биологично активни вещества. Разработена е нова оригинална стратегия за моделиране, оптимизация и мащабиране на колонни фотобиореактори.

 

ПРОЕКТИ:

 

 • Отглеждане на микро-водорасли в иновативен фото-биореактор за утилизиране на въглероден диоксид от промишлени отпадни газове на различни източници и синтез на продукти с висока стойност”. 2014-2017 "Специален Гостуващ Изследовател" по програмата "Наука без граници" на Националната Бразилска Фондация за Наука (CNPq/MCTI), Номер на процеса: 313737/2014-2. Приемаща Институция: Държавен Университет на Западна Парана - кампус Толедо /UNIOESTE-Toledo/. Ръководител: Доцент д-р Александър Крумов, Институт по  Микробиология-БАН
 • "Анаеробна биодеградация на лигноцелулозни отпадъци с получаване на биогаз и оползотворяване на въглеродния диоксид в него от микроводорасли". Проект ДФНИ-Е01/0001 (2012-2014), финансиран от фонд “Научни изследвания”, МОМН, София, Република България Ръководител: Доцент д-р Александър Крумов, Институт по  Микробиология-БАН
 • Eфективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията”. Проект BG051PO001-3.3.04/32 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Участник: Асистент А. Бръчкова Ръководител: акад. Ангел Гълъбов Колаборатори: Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
 • Оптимизация на ферментационни процеси за получаване на аминокиселини”. Споразумение за съвместен изследователски проект между Института по микробиология – БАН и Фирмата “Ресурси + Технологии – Управление”, Германия Ръководител: доц. д-р Александър Рътков, Институт по Микробиология-БАН
 • Провеждане на проверочни експерименти“. Договор за провеждане на проверочни експерименти между Института по микробиология – БАН и агрохолдинг ЗАО »Племзавод-Юбилейный», Руска федерация. Ръководител: доц. д-р Александър Рътков, Институт по Микробиология-БАН
 • Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители”. Проект BG161 PO00-1.1.06-0064-C 0001/2012-2014 Финансиран от Оперативна програма от ЕС „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” Ръководители: фирма „Иновед” ООД и доц. д-р А. Гущерова и доц. д-р К. Цекова от Институт по микробиология- БАН
 • Детоксикация на водни екосистеми замърсени с тежки метали и ксенобиотици”.  Проект Д002-185/08-13 Финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОМН, София, Република България Ръководител: проф. Венко Бежков, Интитут по инженерна химия, БАН Ръководител: доц. д-р К. Цекова, Институт по микробиология- БАН  
ПУБЛИКАЦИИ:

 

 • Kroumov, A. D., Scheufele, F. B., Trigueros, D. E. G., Modenes, A. N., Zaharieva, M., Najdenski, H. Modeling and techno-economic analysis of algae for bio-energy and co-products. Algal Green Chemistry: Recent Progress in Biotechnology, 1, Elsevier, in press: 2016, ISBN:9780444637840
 • Bratchkova, A., Ivanova, V. Isolation, identification and biological activities of cyclic dipeptides from Antarctic microorganisms. Comptes Rendus de’l Academie Bulgare des Sciences 2017, (in press).
 • Blanco, Silvia P Monte, Scheufele, Fabiano Bisinella, Módenes, Aparecido N, Espinoza-Quiñones, Fernando R, Marin, Pricila, Kroumov, Alexander D, Borba, Carlos E. Kinetic equilibrium and thermodynamic phenomenological modeling of reactive dye adsorption onto polymeric adsorbent. Chemical Engineering Journal, 307, MS#: CEJ-D-16-03657, Elsevier, 2017, ISSN:1385-8947, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2016.08.104, 466-475. SJR:1.743, ISI IF:5.31
 • Trigueros, Daniela Estelita Goes, Hinterholz, Camila L, Fiorese, Mônica L, Aragão, Gláucia M, Schmidell, Willibaldo, Reis, Maria A, Kroumov, Alexander D. Statistical evaluation and discrimination of competing kinetic models and hypothesis for the mathematical description of poly-3(hydroxybutyrate) synthesis by Cupriavidus necator DSM 545. Chemical Engineering Science, 160, 20–33. 2017 ISSN:0009-2509, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2016.11.025, 20-33. ISI IF:2.75
 • Espinoza-Quinones, Fernando Rodolfo, Módenes, Aparecido Nivaldo, Souza, Ariádine R R.C de, Trigueros, Daniela E.G., Pauli, Aline R. de, Souza, Patrícia S.C. de, Kroumov, Alexander D.. Removal performance, antibacterial effects and toxicity assessment of ciprofloxacin treated by the electro-coagulation process. Water, Air, & Soil Pollution, 227, Springer, 2016, ISSN:0049-6979, DOI:10.1007/s11270-016-3165-8, 460. ISI IF:1.551
 • Hristov A., Christova N., Kabaivanova L., Nacheva L., Stoyneva I., Petrov P. Simultaneous biodegradation of phenol and n-hexadecane by immobilized in cryogel biosurfactant producing strain Rhodococcus wratislawiensis BN38. Polish Journal Microbiology, 65, 3, 2016, ISSN:1733-1331, 287-293. ISI IF:0.75
 • Kroumov, A. D., Módenes, A. N., Trigueros, D. E. G., Espinoza-Quinones, F. R., Borba, C. E., Scheufele, F. B., Hinterholz, C. L.. A systems approach for CO2 fixation from flue gas by microalgae–theory review. Process Biochemistry, 51, 11, Elsevier, 2016, ISSN:1359-5113, 1817-1832. ISI IF:2.529
 • Tsekova, K., Todorova, D., Ganeva, S. Influence of operating conditions on the removal of heavy metals from industrial wastewater by biosorption. Environmental Engineering and Management Journal, 14, 10, 2015, ISSN:1582-9596, 2327-2332. ISI IF:1.008
 • Gousterova A., Paskaleva D., Vasileva-Tonkova E. Characterization of culturable thermophilic actinobacteria from Livingston Island, Antarctica. International Research Journal of Biological Sciences, 3, 2014, ISSN:2278-3202, 30-36
 • Hristov A., Christova N., Nacheva L., Stoineva I., Kabaivanova L. Biodegradation potential of Nocardia farcinica BN26 for xenobiotics mineralization. Comptes rendus de l'Acad_emie bulgare des Sciences, 67, 6, 2014, ISSN:1310-1331, 821-830. ISI IF:0.38
 • Ratkov AB., Dimov II., Petkova RP., Kristeva JG., Filipov FI. Amino acids microbial production. Journal of Biotechnology, Volume 185, Supplement, September 2014, ISSN 0168-1665, p. S24 (http://dx.doi.org/10.1016/j.biotech.2014.07.081)
 • Chernev, G., Kabaivanova, L., Salvado, M., Todorova, E., Ivanova, J. Sol-gel hyrid materials applied as matrices for a co-immobilized system of bacteria and algae. J. Appl. Chem. 2(6), 2013, 1665-673. ISSN 2278-1862
 • Christova N., Petrov P., Kabaivanova L. Biosurfactant production by Pseudomonas aeruginosa BN10 cells entrapped in cryogels. Z. Naturforsch., 68 c, 2013, 47-52. ISI IF:0.772
 • Tsekova K., Chernev G., Hristov A., Kabaivanova L. Phenol biodegradation by fungal cells immobilized in sol-gel hybrids. Z. Naturforsch. C, 68c, 2013, 53. ISI IF:0.772
 • Bratchkova A., Ivanova V., Gousterova A., Laatsch H. β-Carboline alkaloid constituents from a Thermoactinomyces sp. strain isolated from Livingston Island, Antarctica. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 26, 3, 2012, ISSN:1310-2818, 3005-3009. ISI IF:0.76

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur