Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ МЕТАБОЛОМИКА

 

 

Ръководител: Проф. д-р Милен Георгиев
Тел.: +359 898 556 356
E-mail: milengeorgiev@gbg.bg
Google Scholar    Scopus    Orcid

 

 

СЪСТАВ:

 

Доц. д-р Андрей Марчев
Тел.: +359 898 360 609
E-mail: andrey.marchev@yahoo.com
Researchgate    Scopus    Orcid

Гл. ас. д-р Лилия Михайлова
Тел: +359 899 514 113
Е-mail: vasileva.l.vl@gmail.com
Допълнителна инфорамция

Асист. Иванка Койчева
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: vkoy4eva@abv.bg
Допълнителна информация

Технолог, биотехнологичен синтез Бисер Бинев
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: b_binev@microbio.bas.bg

Технолог, биотехнологичен синтез Живка Балчева-Сивенова
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: sivenova_jivka@abv.bg

Докторант Мартина Савова
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: m.sav@abv.bg
Допълнителна информация

 Докторант Ива Стойкова
Тел.:
+359 879 499 168
Е-mail: ivastoykova_af@mail.bg

Докторант Моника Тодорова
Тел.: +359 889 316 144

E-mail: mntodorova@yahoo.com

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ:

 .  .  .  .

  Проект PlantaSYST 739582  

 

"Създаване на център по растителна системна биология и биотехнология за трансфер на фундаментални изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България" - http://plantasyst.eu/

Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) - https://cpsbb.eu/

Видео за ЦРСББhttp://plantasyst.eu/index.php/video

 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur