Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ВТОРИ МИНИ-СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФНИ

На 18 септември 2019 год. в Института по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН се проведе мини-семинар, представящ резултати по разработването на научноизследователски проект НП-06-Н-21/13, финансиран от ФНИ при МОН. Проектът е на тема „Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби” с ръководител доц. д-р Радослав Абрашев. Научният колектив се състои от български и италиански учени и съответства на мултидисциплинарната изследователска програма. От българска страна са включени специалисти от ИМикБ (секция „Микология” и секции „Микробна биохимия” и „Микробна генетика” от Департамента по обща микробиология), ИОХЦФХ (Лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими”), ИЕМПАМ (секция „Експериментална морфология”) и студент от НБУ. В проучванията участва групата на проф. Масимилиано Фениче от Университета на Туша във Ветербо, Италия.

Директорът на ИМикБ, чл. кор. Христо Найденски, двмн, приветства участниците в семинара и подчерта актуалността и значимостта на проблема. Според него, интернационалният състав на екипа и висока му квалификация са сигурна гаранция за успешното изпълнение на проекта.

В работата на семинара взеха участие всички членове на работния екип. От италианска страна присъстваха проф. д-р Масимилиано Фениче и гл. асистент Марчела Паскуалети. Проф. Фениче запозна аудиторията с разработките на неговата група, свързани с продукцията на екстрацелуларни ензими и антимикробни съединения от халофилни гъби, изолирани от морските дълбини.

Доц. Радослав Абрашев представи целта и задачите заложени  в програмата на проекта, като подчерта новите аспекти в настоящата разработка. За разлика от многобройните и разнообразни данни за сиалидази от прокариотни микроорганизми, информацията за наличието на тези ензими в нисши еукариоти е съвсем оскъдна и фрагментарна. Липсват дори първоначални данни относно разпространението на сиалидазните ензими в Царство Гъби. Затова усилията на колектива са насочени към получаването на нова информация относно:

  • синтезата на сиалидази от филаментозни гъби, принадлежащи към различни систематични групи;
  • наличието на сиалидазен ген в гъбни щамове и регулацията на неговата експресия;
  • биохимичната и биофизична характеристика на пречистен ензим от перспективен щам.

Гл. асистент д-р Румяна Енева запозна присъстващите със състоянието на изследванията по проблема в момента по отношение на про- и еукариотни организми.

Доц. д-р Екатерина Крумова, ръководител на РП 1, представи резултатите от проучванията на 110 щама гъби, изолирани от различни местообитания – морфологическа и молекулярно-генетична идентификация, потенциал за продуциране на сиалидаза, както и влиянието на някои основни фактори върху ензимната синтеза.

Докладът на ръководителя на РП 2, доц. д-р Пенка Петрова, очерта молекулярно-генетичните изследвания, включени в програмата. Тя увери аудиторията, че натрупаният опит за бактериалните сиалидази, както и използването на биоинформатичния подход ще позволи на колектива да изпълни заплануваните задачи.

Доц. д-р Вера Кольовска акцентира върху връзката между сиалидазите и патогенността като част от взаимодействието гостоприемник - микроорганизъм.

Гл. асистент д-р Неделина Костадинова и асистент Владислава Дишлийска представиха постиженията на колектива от секция Микология относно синтезата на лигнолитични и целулозолитични ензими от гъби.

В последвалите разговори между българските и италианските учени бяха обсъдени различни аспекти от съвместните проучвания във връзка с изпълнението на проекта, както и възможностите за бъдещи сътрудничества между тях.

Проведеният семинар е втори от поредицата мини-семинари, които се провеждат в ИМикБ с организатор секция „Микология”, свързани с изпълнението на научноизследователски проекти, финансирани от ФНИ. Първият, проведен преди пет години, бе посветен на ролята на температурно-чувствителните ензими за преживяемостта на антарктическите гъби.

Организаторите благодарят на лекторите, на всички участници и на гостите за активното им съдействие, с което допринесоха за успешното провеждане на научния форум!

До нови срещи на ТРЕТИЯ МИНИ-СЕМИНАР! Снимки
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur