Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ВТОРИ МИНИ-СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ФНИ

На 18 септември 2019 год. в Института по микробиология „Стефан Ангелов” при БАН се проведе мини-семинар, представящ резултати по разработването на научноизследователски проект НП-06-Н-21/13, финансиран от ФНИ при МОН. Проектът е на тема „Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби” с ръководител доц. д-р Радослав Абрашев. Научният колектив се състои от български и италиански учени и съответства на мултидисциплинарната изследователска програма. От българска страна са включени специалисти от ИМикБ (секция „Микология” и секции „Микробна биохимия” и „Микробна генетика” от Департамента по обща микробиология), ИОХЦФХ (Лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими”), ИЕМПАМ (секция „Експериментална морфология”) и студент от НБУ. В проучванията участва групата на проф. Масимилиано Фениче от Университета на Туша във Ветербо, Италия.

Директорът на ИМикБ, чл. кор. Христо Найденски, двмн, приветства участниците в семинара и подчерта актуалността и значимостта на проблема. Според него, интернационалният състав на екипа и висока му квалификация са сигурна гаранция за успешното изпълнение на проекта.

В работата на семинара взеха участие всички членове на работния екип. От италианска страна присъстваха проф. д-р Масимилиано Фениче и гл. асистент Марчела Паскуалети. Проф. Фениче запозна аудиторията с разработките на неговата група, свързани с продукцията на екстрацелуларни ензими и антимикробни съединения от халофилни гъби, изолирани от морските дълбини.

Доц. Радослав Абрашев представи целта и задачите заложени  в програмата на проекта, като подчерта новите аспекти в настоящата разработка. За разлика от многобройните и разнообразни данни за сиалидази от прокариотни микроорганизми, информацията за наличието на тези ензими в нисши еукариоти е съвсем оскъдна и фрагментарна. Липсват дори първоначални данни относно разпространението на сиалидазните ензими в Царство Гъби. Затова усилията на колектива са насочени към получаването на нова информация относно:

  • синтезата на сиалидази от филаментозни гъби, принадлежащи към различни систематични групи;
  • наличието на сиалидазен ген в гъбни щамове и регулацията на неговата експресия;
  • биохимичната и биофизична характеристика на пречистен ензим от перспективен щам.

Гл. асистент д-р Румяна Енева запозна присъстващите със състоянието на изследванията по проблема в момента по отношение на про- и еукариотни организми.

Доц. д-р Екатерина Крумова, ръководител на РП 1, представи резултатите от проучванията на 110 щама гъби, изолирани от различни местообитания – морфологическа и молекулярно-генетична идентификация, потенциал за продуциране на сиалидаза, както и влиянието на някои основни фактори върху ензимната синтеза.

Докладът на ръководителя на РП 2, доц. д-р Пенка Петрова, очерта молекулярно-генетичните изследвания, включени в програмата. Тя увери аудиторията, че натрупаният опит за бактериалните сиалидази, както и използването на биоинформатичния подход ще позволи на колектива да изпълни заплануваните задачи.

Доц. д-р Вера Кольовска акцентира върху връзката между сиалидазите и патогенността като част от взаимодействието гостоприемник - микроорганизъм.

Гл. асистент д-р Неделина Костадинова и асистент Владислава Дишлийска представиха постиженията на колектива от секция Микология относно синтезата на лигнолитични и целулозолитични ензими от гъби.

В последвалите разговори между българските и италианските учени бяха обсъдени различни аспекти от съвместните проучвания във връзка с изпълнението на проекта, както и възможностите за бъдещи сътрудничества между тях.

Проведеният семинар е втори от поредицата мини-семинари, които се провеждат в ИМикБ с организатор секция „Микология”, свързани с изпълнението на научноизследователски проекти, финансирани от ФНИ. Първият, проведен преди пет години, бе посветен на ролята на температурно-чувствителните ензими за преживяемостта на антарктическите гъби.

Организаторите благодарят на лекторите, на всички участници и на гостите за активното им съдействие, с което допринесоха за успешното провеждане на научния форум!

До нови срещи на ТРЕТИЯ МИНИ-СЕМИНАР! Снимки
 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
НАУЧНИ СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БЮЛЕТИН НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ИНСТИТУТ ПАСТЬОР
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur