Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
Член на международната асоциация на институтите Пастьор

Българска академия на науките Institut Pasteur

ЛАБОРАТОРИЯ КЛЕТЪЧНИ БИОСИСТЕМИ

 

Ръководител: Доц. д-р Васил Георгиев
Тел.: +359 899 398 442
E-mail: vasgeorgiev@gmail.com
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Vasil-Georgiev-4

 

СЪСТАВ:

 

Акад., проф. Атанас Иванов Павлов, дтн
Тел.: +359 879 499 168
E-mail:at_pavlov@yahoo.com
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Atanas-Pavlov-2

Гл. ас. д-р Снежана Валериева Русинова-Видева
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: jrusinova@abv.bg
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Snezhana-Rusinova-Videva

Гл. ас. д-р Цветанка Генчева Тенева – Ангелова
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: teneva.tsvetanka@yahoo.com
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Tsvetanka-Teneva-Angelova

докрорант Гергана Спасова Кръстева
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: gergana.shk@gmail.com
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Gergana-Krasteva

Технолог, биотех. систез Татяна Стоянова Гочева
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: zvezdolet@abv.bg

Технолог, биотех. синтез Александра Анатолиева Янакиева
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: 

Биолог, микробиолог Катерина Атанасова Георгиева
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: katia_ag@abv.bg

Лаборант Деметра Орлинова Куздова
Тел.: +359 879 499 168
E-mail: 

 
С подкрепата на Френското посолство и на Френския институт в България
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Bulgarie
Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
София

ул. “ Акад. Георги Бончев“
бл. 26, София, п. к. 1113

тел.: +359 2 979 31 57
+359 879 499 167
e-mail: micb@microbio.bas.bg

Филиал в Пловдив

Лаборатория “Клетъчни биосистеми”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: доц. д-р Васил Георгиев

Лаборатория “Метаболомика”
Пловдив, п.к. 4000
бул. ”Руски” 139
Ръководител: проф. д-р Милен Георгиев

Филиал във Велико Търново

Лаборатория “Екология на патогенните бактерии”
В. Търново, п.к. 5002
ул. ”Никола Габровски” № 78, ет.4
Ръководител: гл. ас. д-р Звездимира Цветанова

© Българска академия на науките.
  За нас
История
Годишни отчети
ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ
Дарения
Решения от заседания на Научния съвет
Проекти

Новини
Структура
РЪКОВОДСТВО
НАУЧНИ ЗВЕНА
НАУЧЕН СЪВЕТ
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Мрежа „Пастьор”
БИБЛИОТЕКА
ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Услуги
Наем за зала
ЕЛЕКТРОННО МИКРОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ НА ТЕМ И КЛСМ

Обяви
Кариери
Академична длъжност „Професор“
Академична длъжност „Доцент“
Академична длъжност „Главен асистент“
Научна степен „Доктор на науките“
Образователна и научна степен „Доктор“

Профил на купувача
Обща информация
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2021 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2019 г.
Обществени поръчки и публични покани, открити през 2018 г
Архив профил на купувача

КОНТАКТИ

         

  BG EN

Българска академия на науките Institut Pasteur